Fortlöpande information om ny forskning och annat

1. mar, 2021

Här om dagen höll Dr Anthony Fauci (chef för ”National Institute of Allergy and Infectious Diseases” i USA) ett tal, där han förklarade, att vaccination mot Covid-19 inte innebär att vi sedan kan börja leva ”som vanligt”. Detta har ju varit myndigheters, läkares och politikers motivering för att vi alla skall låta vaccinera oss! Jag tror till och med han själv för inte så länge sedan sa, att ”inte förrän alla är vaccinerade kan vi återgå till normalt liv”. Eller om det var Bill Gates som sa det.

Hur som helst berättar nu Fauci, att vi även sedan vi vaccinerats måste fortsätta att bära ansiktsmask, hålla avstånd till våra medmänniskor, inte besöka restauranger, konserter eller idrottsevenemang och generellt undvika mänskliga kontakter!

Man tror att vaccinet möjligen kan minska symtomen vid infektion av SARS-CoV-2 (det virus som ger sjukdomen Covid-19). Men det finns ingen garanti för att man inte skall bli infekterad, eller att man inte skall sprida smittan vidare.

Med andra ord har vi blivit grundlurade – och blir varje dag, eftersom man fortsätter att hävda detta i radio, TV och våra stora tidningar. Det är fullkomligt häpnadsväckande att inte t.ex. Folkhälsomyndigheten kommer med korrekta uppgifter – utan fortsätter att sprida lögnen att vi nu kan ”besöka och krama gamla anhöriga på våra äldreboenden utan risk” - sedan de vaccinerats!

Om man börjar undersöka grunddata som ligger bakom vaccintillverkarnas storslagna uttalanden om sina produkters effektivitet (och säkerhet) blir man också ganska förskräckt.

Moderna och Pfizer har genomfört kliniska prövningar av sina vacciner – med 30 000 resp. 44 000 deltagare.

Efter endast 7 resp. 14 dagar (!!) gjorde man bedömningen att vaccinerna var effektiva, när det gällde att hindra symtomen (av Covid-19) – men någon bedömning av minskad risk för smitta tycks inte ha gjorts.

För Moderna angavs en effektivitet på 94 %. Om man i dag söker på nätet uppges försiktigt nog bara att vaccinet ”förebygger särskilt allvarlig Covid-19 mycket effektivt” - utan att man anger någon procentsats!

Pfizers vaccin uppges ha 95 % effektivitet.

Det är också intressant att veta, att Pfizer redan 7 dygn efter andra sprutan hade 9 infekterade försökspersoner. Då är det viktigt att veta, att det gjordes 170 PCR-test, som visade Covid-19. Av dessa fanns 8 i den vaccinerade gruppen, och 162 i placebogruppen – vilket ju ungefär stämmer med den effektivitet de angivit.

Men riktigt intressant blir det sedan, om man vet att man hade sammanlagt 3 410 fall av ”misstänkta men ej bekräftade fall av Covid-19”. Av dessa fanns 1 594 i den vaccinerade gruppen, och 1 816 i placebogruppen!

Varför testade man inte alla?? Och hur skulle resultatet se ut nu, ett par månader senare, om man testade? Kanske skulle skillnaden mellan antalet insjuknade i den vaccinerade gruppen och placebogruppen i dag vara obetydlig?

Intressant kan också vara att se den övergripande statistiken just nu (24 februari 2021) – med reservationer för de felaktigheter som alltid kan vidlåda uppgifter när det gäller hälsa och sjukdom.

Totalt infekterade av SARS-CoV-2 21 961 486

Varav med milda symtom 21 869 506 99,66 %

Och med allvarliga eller kritiska symtom 91 980 0,4 %

Och i den statistiken är då samtliga inräknade – både gamla, svaga och multisjuka med dåligt immunförsvar. Sannolikt är risken att dö i Covid-19 mycket mindre än att dö i cancer, diabetes, hjärtinfarkt eller någon annan av våra ”folksjukdomar”.

 

Utblick över världen

Indien

I september 2020 hade Indien ca 100 000 nya fall av Covid-19 varje dag. Från januari 2021 har andelen nya fall sjunkit dramatiskt, så att några städer har kunnat rapportera dagar utan ett enda nytt fall.

Man har också konstaterat, att i staden Delhi (ca 20 miljoner invånare) tycks ca 60 % av befolkningen ha antikroppar mot SARS-CoV-2, vilket borde betyda att så stor andel har genomgått denna infektion – men med inga eller obetydliga symtom. Därvid har man då uppnått vad man kallar ”flockimmunitet”, d.v.s. så stor andel av befolkningen är immun mot viruset att dess spridning allvarligt försvåras.

Nyligen rapporterades från delstaten Nepal att man för första gången sedan augusti 2020 haft en dag utan ett enda rapporterat fall av Covid-19. Totalt har i Nepal (med en befolkning på nära 30 miljoner) endast 2000 personer avlidit i Covid-19. Och vaccineringen började inte förrän i februari 2021, så det kan inte vara en förklaring!

 

Haiti

I Haiti har man ungefär samma situation som i Indien - 99 döda i Covid-19 per 100 000 invånare. Detta jämfört med 1 910 i Dominikanska Republiken. Det är särskilt anmärkningsvärt, eftersom Haiti och Dominikanska Republiken är närmaste grannar, och båda ligger på ön Hispaniola, strax öster om Cuba.

Klimatet är alltså detsamma. Vad som skiljer är betydligt lägre levnadsstandard på Haiti, som är en av de allra fattigaste nationerna på västra halvklotet. Jämfört med grannlandet har man också sämre utvecklad sjukvård och mindre antal läkare.

Afrika

I hela Afrika beräknas man ha haft ca 46 000 dödsfall i Covid-19 – med en befolkning på omkring 1 216 miljoner.

Israel

Israel var tidigt ute och försåg sig med vacciner – och är kanske det land i världen som har störst andel vaccinerade mot Covid-19. Anmärkningsvärt är, att sedan vaccineringen började i december 2020 har såväl antalet smittade som döda i sjukdomen ökat ganska dramatiskt!

 

Restriktioner vs Covid-19

I skrivande stund (27 februari 2021) meddelas nu att två svenska forskare gått igenom FN:s statistik – och föga förvånande konstaterat att restriktioner med anledning av ”pandemin” förorsakat minst lika många dödsfall som viruset i sig!

Dessutom ser man att fördelningen mellan dessa två dödsorsaker är mycket ojämn! Dels är det långt fler yngre son dött till följde av lockdown och andra restriktioner, medan det mest är äldre som dött av Covid-19.

Nio av tio som dött med Covid-19 har bott i rika länder, och de flesta av dem var över 60 år, medan de som dött till följd av ”pandemirestriktioner” främst bodde i fattiga länder och var unga!

Bland de unga som dött till följd av de införda restriktionerna finns många kvinnor, som dött i barnsäng, nyfödda som dött förlossningsdagen eller under den första månaden, av undernäring eller av vardagliga infektioner.

Åtgärderna mot Covid-19 har i många länder fört utvecklingen bakåt kanske ett decennium – och det är ovisst, när detta kan återhämtas!

Med våra fullkomligt hysteriska åtgärder mot något som närmast är ett ovanligt kraftfullt ”säsongsinfluensavirus” har vi alltså offrat några miljoner barn och unga, för att möjligen ha räddat några gamla – vars liv sannolikt mycket enklare och billigare kunnat räddas med förbättrad kost och tillskott av viktiga vitaminer och mineraler!

Enligt mig ett underbetyg till politiker, myndigheter och läkare – och inte minst våra medier, som på alla sätt hjälpt till att skapa panik omkring Covid-19 , och inte brytt sig om att kontrollera fakta!

Länk till det inslag jag hämtat en stor del av materialet från:

https://thehighwire.com/videos/fed-up/

 

 

 

 

 

27. feb, 2021

(Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel - av Sebastian Rushworth)

 

Författaren är nyutbildad läkare (klar med den teoretiska delen 2020).

Han har på begäran från Karneval Förlag skrivit en bok med anledning av den nu pågående ”pandemin” - som kan benämnas pandemi bara därför att definitionen på det begreppet ändrades precis innan svininfluensan kom 2009 – och därvid utlöste ett antal avtal mellan vaccintillverkare och nationer, som just var knuta till begreppet. Följden blev då att det som visade sig vara en ovanligt mild form av säsongsinfluensa blev anledning till en aggressiv vaccinationskampanj – vilken gav bl.a. åtskilliga hundra fall av den obotliga, svårt handikappande och livslånga sjukdomen narkolepsi. Och detta drabbade huvudsakligen barn och ungdomar!

Resultatet av den nuvarande ”pandemin” av Covid-19 kommer kanskeatt kunna få följder som blir mer omfattande än någon vill tänka på. Det kan handla om det värsta människan har åstadkommit i historien – inräknat de båda världskrigen!

Och då menar jag inte vad det aktuella viruset i sig åstadkommer – utan vad ”lockdown” och andra åtgärder samhällen och nationer genomdrivit för att ”hindra smittspridningen”. Redan nu (slutet av februari 2021) är följderna sådana att det kommer att ta många år – kanske decennier – för världen att återhämta sig från följderna. Om det ens är möjligt! Och då har jag ändå inte räknat med de problem nu aktuella ”vacciner” kan ge i form av allvarliga biverkningar.

En av de allvarliga följderna är också att våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter nu åsidosätts. Det är i vanliga media närmast totalförbud mot kritiska synpunkter både på hanteringen av pandemin – och framför allt åsikter om vacciner. Och det gäller också sociala medier. Facebook har t.ex. officiellt meddelat, att konton där man har kritiska synpunkter på dessa områden saklöst kommer att stängas.

Och videos på Youtube och andra plattformar, där läkare och forskare framträder och försöker berätta om sina insikter och erfarenheter tas omedelbart bort – om de inte överensstämmer med ”mainstream”…

Det finns på andra håll i världen ”tvångsvaccinering” - och sådan kommer kanske också i Sverige. Annars blir det en ”indirekt tvångsvaccinering”, då man inte kan resa eller utöva vissa yrken, om man inte vaccinerats! Detta är ett kollektivt övergrepp och brott mot gällande grundlag, som man bara förknippar med totalitära stater!

I boken går författaren först igenom ”Covid-historien” i Sverige, vilken i ljuset av vad han senare beskriver (och som numera är känt från andra källor) förefaller mest som ett rejält och tragiskt misslyckande.

Åtgärder och rekommendationer har i mycket liten omfattning grundat sig på vetenskapliga fakta. Det tycks i stället ha varit gissningar, politiska överväganden och en oseriös tro på teoretiska modeller – samt obenägenhet att ta till sig annan information än den ”skolmedicinskt etablerade” - som styrt politikers, myndigheters och sjukvårdens agerande. Anmärkningsvärt är också att man i media hela tiden angivit det ökande antalet smittade – utan att uppge hur många som testats! Självklart hittar man fler smittade ju fler man testar. Det man borde ha uppgett är förstås hur stor andel av de testade som var smittade!

I så fall hade informationen blivit mindre skrämmande.

Och allt har förstås skett under trycket av det närmast panikartade tillstånd som till synes medvetet åstadkommits av starka ekonomiska intressen (som t.ex. den oerhört resursstarka läkemedelsindustrin). En övergripande internationell agenda av politisk karaktär tycks också finnas med i bilden, men det vågar man inte nämna, för då blir man genast betraktad som ”konspirationsteoretiker” och inte tagen på allvar.

Ändå är det ganska enkelt att kontrollera vad Klaus Schwab, ledaren för World Economic Forum, säger och skriver. Han betraktar pandemin som en stor ”möjlighet” att omskapa världen (The Great Reset). Motiven kan låta förledande logiska. Men för mig tycks målsättningen vara något som får Georg Orwells dystopiska roman ”1984” att förblekna i jämförelse!

Sedan går författaren igenom problemen med att läsa vetenskapliga studier och att tolka och förstå statistik. Båda tycks vara färdigheter som dagens forskare på det medicinska området inte till fullo behärskar – eller medvetet åsidosätter för att kunna få fram önskade resultat av sin forskning.

Detta är känt sedan länge, men här klargörs det obarmhärtigt och avslöjande. Och läkemedelsbranschen torde vara mer korrumperad än kanske någon annan bransch – sannolikt beroende på de fullkomligt astronomiska ekonomiska intressen det handlar om.

Sedan behandlas ”farligheten” hos Covid-19, och det framstår med all önskvärd tydlighet att denna sjukdom inte är på långa vägar så dödlig som man vill göra gällande. Myndigheter och politiker har tillsammans med våra stora medier (TV, radio och de stora tidningarna) lyckats skapa en närmast global panik omkring detta virus – trots att det är långt mindre dödligt än tidigare pandemier i historien. Det drabbar ju också nästan enbart äldre människor och dem med underliggande sjukdomar och nedsatt immunförsvar. Detta till skillnad mot ”lungsoten” (tuberkulos) och ”spanska sjukan”, som i Sverige främst skördade sina offer bland unga människor – i början av förra seklet…

Det som på senaste tid väckt mycket uppmärksamhet och kallas ”långtidscovid” kan möjligen vara den form av syndrom som man under många år känt till, och som ofta drabbar dem som haft en allvarlig virusinfektion. Det är således kanske inte speciellt något som följer just efter en infektion av det nu aktuella viruset. Men genom att kalla tillståndet för ”långtidscovid”, så bidrar man ytterligare till att skapa skräck för Covid-19.

När det sedan gäller de tester man använder för att undersöka, om någon har Covid-19 och är smittbärare, så tror nog de flesta att detta är ett enkelt test, som tydligt ger svaret ja eller nej – smittad eller inte. Så är det definitivt inte. Det finns i huvudsak två typer av test – s.k. PCR-test och antikroppstester. De första innebär – mycket förenklat - att man söker efter nukleotider (fragment av de genetiska komponenterna DNA och RNA). För att hitta även ofattbart små mängder ”förstorar” man materialet i många cykler, och efter tillräckligt många får man alltid ett positivt svar – oavsett varifrån man hämtat materialet!

Testningen är alltså en komplicerad process, och det finns uppenbarligen stora felmarginaler. Viktigt är också att veta, att testet bara kan detektera sekvenser av virusets genom – och alltså inte avgöra om det handlar om ”levande” virus eller bara icke smittsamma fragment av ”döda” virus. För att avgöra vilket det är måste man göra en ”virusodling”. Men detta görs i praktiken nästan aldrig. Det innebär att närmast alla besked om Covid-19 grundar sig enbart på dessa osäkra PCR-test!

Därefter ägnar sig Sebastian Rushworth åt resonemang om huruvida ”lockdown” och andra strikta restriktioner för att förhindra smittspridning haft någon effekt. Och sammanfattningsvis visar de vetenskapliga observationer som finns tillgängliga, att varken lockdown, stängda gränser, social distansering eller ansiktsmasker har kunnat minska antalet dödsfall i Covid-19. Inte heller har antalet genomförda tester haft någon inverkan på dödligheten.

Det som har störst samband med dödlighet i Covid-19 är kraftig övervikt – och andelen ”stillasittande” i befolkningen (två faktorer som förstås också har ett visst samband – men inte lika starkt som sambandet vikt-kost).

Anmärkningsvärt är förstås att myndigheter, kommuner och andra aktörer nu stänger idrottsanläggningar, gym, simhallar och dansställen – och drastiskt minskar möjligheterna till fysisk aktivitet, medan man inte ger några kostråd eller på annat sätt försöker minska graden av övervikt hos vår befolkning!

Om man ser internationellt, så finns också sambandet med temperatur och mängden solljus befolkningen utsätts för. Ju varmare och ju mer solljus, desto mindre risk för Covid-19.

Samma sak visar förstås också av det faktum att Covid-19 följer samma mönster som de vanliga ”årstidsinfluensorna”. Mer smitta höst och vinter – och mindre vår och sommar (då solen också ger tillskott av D-vitamin).

I kapitlet där Sverige jämförs med sina grannländer kommer författaren nästan mer i förbigående in på just detta - som är oerhört väsentligt – sambandet mellan Covid-19 och nivån av vitamin D3 i blodet! Det finns åtskilliga vetenskapliga studier som visar mycket tydligt, att ju lägre serumnivåer av detta vitamin (som egentligen är ett hormon), desto större risk för allvarliga följder och död av Covid-19.

Detta visas även (som författaren också nämner) av det faktum att mörkhyade löper större risk att drabbas. Det beror helt enkelt på att deras pigment släpper igenom mindre av solens strålar och ger sämre förmåga att via dem bilda D-vitamin i huden. Dessutom medicineras ca en miljon svenskar med statinpreparat – för att minska kolesterolhalten i blodet. Tragiskt av flera skäl – men just i detta fall särskilt anmärkningsvärt, eftersom just kolesterol behövs för den nämnda processen, där D-vitamin bildas i huden!

Författaren ägnar slutligen ganska stort utrymme åt diskussion om de olika ”vacciner” som nu finns tillgängliga – och börjat användas i stor skala. Det blir förstås väldigt tekniskt, och är kanske mindre tillgängligt för den vanliga läsaren, utan medicinska kunskaper. Viktigt är att framhålla, att det inte handlar om ”vacciner” i traditionell mening, utan om en helt ny teknik, som man något förenklat skulle kunna kalla ”genteknisk manipulation”, vars verkningar på lång sikt man därför inte vet något om.

Klart är emellertid, att vaccintillverkarna något tillspetsat huvudsakligen gjort sina kliniska prövningar på ”unga friska män” - och sedan används vaccinerna på ”gamla sjuka kvinnor”. Man har vid prövningar sorterat bort dem med allergier, extrem övervikt och allvarliga sjukdomar - d.v.s. dem som har störst risk att drabbas allvarligt och dö av Covid-19.

Detta är ju närmast rutin inom läkemedelsbranschen, när man prövar nya läkemedel. Men här kan resultatet blir förfärligt. Just de mest sårbara – gamla, med underliggande sjukdomar och nedsatt immunförsvar – har man knappt gjort några försök med. Och man avråder också delvis användning av vaccinerna på dessa grupper.

Men på samhällsnivå säger man sig nu prioritera dessa sårbara människor! Det betyder att de som har störst risk för att drabbas av sjukdomen också har störst risk att drabbas av skadliga biverkningar, om de vaccineras. Och de skall alltså få vaccinerna först!

Möjligen är det också denna grupp som har minst nytta av ”vaccinerna” - även om de skulle fungera som det är tänkt.

Att påstå att de nu aktuella ”vaccinerna” är både effektiva och säkra torde ur strikt vetenskaplig synpunkt vara mycket tveksamt!

 

Mina personliga reflektioner efter att ha läst boken

Boken är mycket läsvärd – och mycket nödvändig i dagens situation. Den borde vara obligatorisk i läkarutbildningen – och finnas i bokhyllan hos varje region- och kommunalpolitiker och sjukvårdsadministratör!

Mina egna slutsatser efter att ha läst boken är bl.a. följande:

Covid-19 är inte på långa vägar en så dödlig sjukdom som det påstås.

Lockdown, restriktioner och ansiktsmasker har knappast någon betydelse för smittspridning och undvikande av allvarlig sjukdom och död i Covid-19

Den viktigaste riskfaktorn tycks vara övervikt.

Samhällets reaktioner har i hög grad varit overksamma mot sjukdomen – men har åstadkommit stor skada, både ekonomiskt, psykologiskt, kulturellt och på andra områden. Och det har fått oss (åtminstone mig) att tappa förtroendet för myndigheter och för sjukvården.

En av de allvarliga följderna är också att våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter nu åsidosätts. Det är i vanliga media närmast totalförbud mot kritiska synpunkter både på hanteringen av pandemin – och framför allt åsikter om vacciner. Vår yttrandefrihet är allvarligt hotad!

Det kan möjligen förefalla cyniskt, men en tankeställare är också att medelåldern hos dem som dött i Covid-19 är 84 år – och att medellivslängden i Sverige är ca 82 år!

Det finns också ett klart samband mellan låga nivåer av vitamin D3 i blodet och risken för Covid-19.

Dessutom tycks tillräckliga halter av både C-vitamin, zink, selen och jod vara ett alldeles utmärkt sätt att få ett väl fungerande immunförsvar – och därmed också ett skydd mot Covid-19 (vilket inte särskilt nämns i boken).

Tragiskt nog använder våra ansvariga myndigheter (t.ex. Läkemedelsverket) stor energi för att fullkomligt ovetenskapligt varna för höga intag av C- och D-vitamin!

En reflektion är också, att att Sebastian Rushworth trots sina avslöjanden av skolmedicinens brister ändå är så fast i det skolmedicinska paradigmet att han medvetet eller omedvetet gjort sig oemottaglig för vetenskapliga fakta som inte är omedelbart tillgängliga där och inom ”mainstream”.

Det betyder t.ex. att han inte alls nämner att det sedan länge funnits effektiva förebyggande och botande medel mot Covid-19. Dit hör t.ex. Hydroxiklorokin och Ivermektin. Båda är effektiva medel mot parasiter, och Hydroxiklorokin har använts framgångsrikt mot malaria i närmare 70 år – utan kända biverkningar. Men när man upptäckte att medlet var verksamt mot Covid-19 så förbjöds läkarna att förskriva det mot denna sjukdom. Däremot är det fortfarande tillåtet mot t.ex. reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Även Ivermektin används med stor framgång på olika håll i världen mot Covid-19 – men svenska myndigheter (som Läkemedelsverket) varnar också kraftfullt för detta medel - och talar om att det är farligt och inte fungerar!”

Okunnigheten hos våra myndigheter, läkarkåren och våra media tycks på detta område vara närmast monumental. Och det kostar människoliv varje dag!

Våra myndigheter och politiker har tillsammans med journalistkåren ett stort ansvar för nuvarande situation!

 

 

22. feb, 2021

Under den pågående pandemin har läkare och myndigheter ”glömt” det allra viktigaste – vårt immunförsvar!

Man har helt fokuserat på att förhindra smittspridning genom ”lockdown” och ”social distansering”. Detta har fått förödande följder på alla plan i samhället – och kommer sannolikt att ha ekonomiska och sociala följder i många år framöver. Följder som alltså inte beror på viruset i sig, utan på samhällets drakoniska åtgärder för att skydda oss mot detta virus!

Här följer en tolkning av en nyligen publicerad text i den vetenskapliga tidskriften ”Health and Science”.

 

 

Kriget mot COVID-19 kräver fyra viktiga näringsämnen

- som många lider brist på

När COVID-19 blir livshotande beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret löper amok med hyperinflammation och cytokinstorm, som förstör frisk vävnad i lungorna, kretsloppet och på andra ställen. Detta framgår bland annat av en ny artikel som publicerats i The Lancet. Immunförsvarets kapacitet är alltså avgörande för om en infektion med COVID-19 blir ofarlig eller livshotande. Därför räcker det inte heller med relevant hygien, masker, isolering och försenade vacciner. Vi måste utrusta immunförsvaret på alla fronter mot COVID-19 och framtida pandemier. Därför tittar vi närmare på C-vitamin, D-vitamin, selen och zink, som är avgörande för ett välfungerande immunförsvar som inte löper amok. Samtidigt är det ett faktum att brist på dessa näringsämnen är vanligt. Inte minst bland äldre och andra sårbara grupper.

När vi får en infektion använder immunförsvarets vita blodkroppar bland annat fria radikaler som aggressiva missilvapen. Produktionen av inflammationsfrämjande cytokiner efterlämnar också kaskader av fria radikaler. Det är samtidigt viktigt att de fria radikalerna är under kontroll, så att ingen oxidativ stress uppstår och skapar en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.
De flesta som får en infektion med COVID-19 upplever ett milt influensaliknande förlopp. Men om det föreligger en brist på antioxidanter ökar dock risken för oxidativ stress och ett rubbat immunförsvar. Enligt en ny artikel som publicerats i The Lancet (Puja Metha et al.) är det följaktligen en storm av inflammationsfrämjande cytokiner som orsakar akut svikt i luftvägarna, ARDS (acute respiratory distress syndrome), och sekundära skador på kretsloppet och annan vävnad. Det är alltså inte COVID-19 som sådant, utan oxidativ stress och ett överaktiverat immunförsvar som är livshotande och orsak till att de svagaste patienterna dukar under. Därför är det så viktigt med ett effektivt immunförsvar som inte löper amok och orsakar skador på frisk vävnad.


Immunförsvaret behöver ett antal näringsämnen för att fungera optimalt. Enligt hälsomyndigheterna är vi välförsedda om vi bara äter hälsosamt. Men det hänger inte samman med verkligheten, vilket framgår av följande som kan läsas kontinuerligt eller genom att klicka på länkarna.

» D-vitaminbrist är en vanlig orsak till vår tids virusinfektioner

» C-vitamin för förebyggande och intravenös behandling vid livshotande sjukdom

» Selen stärker immunförsvaret och förhindrar viruset från att mutera

» Zink reglerar T-celler, makrofager och proteiner

D-vitaminbrist är en vanlig orsak till vår tids virusinfektioner

Den höga sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Därför är det ingen slump att virusinfektioner vanligtvis uppstår på vintern och våren, då brist är som vanligast. Åldringsprocesser, övervikt, diabetes, kolesterolsänkande läkemedel och modern inomhuslivsstil bidrar till brist världen över, och att smittan lättare sprider sig.
Vi kanske inte märker när vi lider brist på D-vitamin, men det gör immunförsvaret. I luftvägarna sitter det nämligen många vita blodkroppar, makrofager, som är beroende av D-vitamin när de ska attackera bakterier. D-vitaminet boostar dessutom vissa antibiotiska peptider i lungorna. Enligt Carsten Geisler, professor i molekylär immunologi, och andra forskare från Köpenhamns universitet kan immunförsvarets T-mördarceller inte alls aktiveras utan D-vitamin. Dessutom visar flera studier att D-vitamin reglerar immunförsvaret, så att inte cytokinstorm, oxidativ stress och våldsam inflammation uppstår. Men det kräver att kroppen är välförsedd.
Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar till exempel tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdboende och personer över 70 år. Men det förs inga kampanjer för eller kontroller om huruvida dessa sårbara grupper får sitt tillskott med D-vitamin i linje med receptbelagda läkemedel.
Blodets innehåll av D-vitamin bör vara minst 50 nmol/l och gärna 75–120 nmol/l. För att uppnå denna nivå behöver vi i regel tillskott från oktober till maj – och tillskott under hela året om vi inte får tillräckligt med sommarsol.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på ålder, hudtyp, BMI, kroniska sjukdomar som diabetes samt intag av kolesterolsänkande läkemedel (statiner).
Samtidigt behöver vi en grön och grov kost med tillräckligt med magnesium, som genom enzymprocesser aktiverar den D-vitaminform vi skapar från solen och får genom tillskott.

C-vitamin för förebyggande och intravenös behandling vid livshotande sjukdom

Nuförtiden är det mycket frukt och grönsaker som innehåller mindre mängder C-vitamin än tidigare. Enligt siffror från DTU, Danmarks tekniska universitet, äter majoriteten av befolkningen heller inte den rekommenderade mängden. C-vitamin är viktigt för det ospecifika immunförsvaret som bekämpar de flesta bakterier utan att vi märker något. C-vitamin påverkar också det specifika försvaret, däribland T-cellerna. C-vitamin är samtidigt en viktig antioxidant som förebygger oxidativ stress och cytokinstorm. Detta framgår bland annat av en artikel i Cellular & Molecular Immunology från juni 2019 (Léonce Kouakanou et al).
På denna webbplats har vi tidigare skrivit om intravenös behandling med höga doser C-vitamin till patienter med blodförgiftning. När blodförgiftning är livshotande beror det också på oxidativ stress och cytokinstorm, som orsakar vävnadsförstörelse samt uttorkning och cirkulationssvikt.
Intravenös behandling med höga doser C-vitamin har redan införts i Kina till en mängd patienter med COVID-19 och cytokininducerad livshotande ARDS. Dr Richard Cheng från Shanghai, som har flera års erfarenhet av intravenös C-vitaminbehandling, har nu gett coronaviruspatienter intravenös behandling med 12 000–24 000 mg C-vitamin om dagen. De kinesiska forskarna kommunicerar också med andra sjukhus för att inleda fler kliniska studier.
Enligt dr Cheng bör man behandla döende patienter med intravenöst C-vitamin när det inte finns några andra behandlingsformer. Det är dessutom en billig behandling. Denna kunskap är viktig eftersom det inte finns något effektivt vaccin än och vi kan förvänta oss utmaningar med nya virus i framtiden. Det är som en kapplöpning, där nya mikroorganismer ständigt ligger steget före. I detta sammanhang har C-vitamin följaktligen en formidabel förmåga att stärka immunförsvaret på bred front och samtidigt motverka komplikationer till följd av oxidativ stress.
Brister och ökat behov av C-vitamin orsakas av fysisk och psykisk stress, tobaksrökning, hög konsumtion av socker, alkohol och narkotika, såväl som för lite magsyra, p-piller, sömnmedel och infektioner.
Vid val av tillskott är det i regel bäst med syraneutrala produkter som skyddar magen. Tillskott med 500–750 mg C-vitamin innehåller till exempel ungefär lika mycket C-vitamin som 6–8 apelsiner eller 55–80 äpplen, beroende på storlek.

 • Coronavirus är en grupp virus som kan orsaka sjukdom hos djur och människor.

 • Coronavirus kan orsaka förkylning, SARS (2002), MERS (2012) och COVID-19.

 • Coronavirus tillhör de så kallade RNA-virusen som är bra på att mutera och skapa nya former.

 • Vid zoonos överförs virus från djur till människor.

Selen stärker immunförsvaret och förhindrar viruset från att mutera

Enligt schweiziska forskare från Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology antas det att cirka en miljard människor lider brist på selen, främst på grund av utarmad jord. Jorden i Kina och Europa är också fattig på selen, och detta återspeglas i selenfattiga grödor.
Selen ingår i en rad proteiner med många livsviktiga funktioner. Så snart vi får en infektion sjunker blodets seleninnehåll drastiskt för att tillgodose immunförsvarets behov. Det gäller bland annat den viktiga kommunikationen, så att immunförsvarets celler och proteiner kan arbeta snabbt.
När djur och människor lider brist på selen reduceras motståndskraften, och virus får lättare att mutera så att de blir mer virulenta. Det är exakt vad som har hänt med både COVID-19 och SARS och MERS.
Selen ingår dessutom i de unika antioxidanterna GPx-enzymer, som skyddar kroppen mot oxidativ stress och de många komplikationerna som följer.
Enligt Danmarks Fødevareforskning ligger danskarnas genomsnittliga intag av selen under de officiella rekommendationerna, RI, som är 55 mikrogram.
Idag rekommenderar många forskare omkring 100 mikrogram dagligen. Denna dos mättar selenoprotein P, som används som markör för att mäta kroppens selenstatus. Men även om fisk och skaldjur räknas som goda källor kan vi inte mätta selenoprotein P ens genom att äta fisk och skaldjur fem dagar i veckan. Detta framgår av en studie som har utförts av forskare från bland annat Kræftens bekæmpelses (den danska motsvarigheten till Cancerfonden).
Man bör under alla omständigheter eftersträva en allsidig kost, eftersom de selenhaltiga proteinerna bland annat samarbetar med E-vitamin, som är en annan viktig antioxidant.
Tillskott baserade på selenjäst, som innehåller selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

 • Jorden i Europa och på många andra platser är fattig på selen.

 • Det är en paradox att danska jordbrukare i årtionden har gett sina boskapsdjur tillskott med selen för att undvika bristsjukdomar, eftersom vi är en del av samma näringskedja.

 • Sedan 1980-talet har gödselmedel berikats med selen i Finland.

Zink reglerar T-celler, makrofager och proteiner

Zink är involverat i mer än tusen enzymprocesser, av vilka många har en direkt eller indirekt koppling till immunförsvaret. Enligt en undersökning publicerad i den vetenskapliga tidskriften Immunology, har en grupp forskare nu avslöjat hur zink reglerar immunförsvarets T-celler och produktionen av en mängd proteiner som har betydelse för inflammatoriska processer.
Tillskott med zink gör dessutom att immunförsvaret snabbare får bukt med vanlig förkylning, som ofta orsakas av coronavirus. Detta framgår av en finsk metaanalys där majoriteten av de förkylda som tog större tillskott var friska efter fem dagar – till skillnad från de förkylda som inte tog några tillskott. Även om studien inte behandlade det besläktade COVID-19, har immunförsvaret under alla omständigheter behov av zink.
Zink är dessutom en viktig antioxidant som motverkar oxidativ stress och medföljande komplikationer.
Det uppskattas att omkring 25 procent av världens befolkning lider av zinkbrist, som grovt kan delas upp i lätt, måttlig och allvarlig. Svår zinkbrist är sällsynt i vår del av världen, men måttlig och lätt zinkbrist är vanligt.
Åldringsprocesser, vattendrivande läkemedel, socker, p-piller samt ett högt intag av kalcium- eller järntillskott kan försämra själva upptaget eller utnyttjandet av zink. Det kan dessutom vara svårt att få tillräckligt med zink genom vegetarisk och vegansk kost.
De officiella rekommendationerna, RI, är satta till 10 mg. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre gränsen för dagligt zinkintag för vuxna på 25 mg.
I samband med eventuella tillskott förekommer många i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska förbindelser som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.

 • Oxidativ stress, livshotande cytokinstorm och viktiga antioxidanter

 • När infektioner med COVID-19 blir livshotande beror det på oxidativ stress och att de vita blodkropparna producerar för många proinflammatoriska cytokiner, bland annat interferoner, interleukiner och tumörnekrosfaktor (NF-α).

 • Oxidativ stress och cytokin cytokinstorm kan orsaka akut svikt i luftvägarna, ARDS (acute respiratory distress syndrome), och sekundära skador på kretsloppet och annan vävnad.

 • Risken för att dö av en infektion med COVID-19 ökar om man lider brist på näringsämnen som motverkar oxidativ stress och cytokinstorm.

 • C-vitamin, D-vitamin, selen och zink stärker immunförsvaret och fungerar som antioxidanter som motverkar oxidativ stress och cytokinstorm. Men bara om vi är välförsedda.


Länk till originalartikeln:

https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2573:kriget-mot-covid-19-kraever-fyra-viktiga-naeringsaemnen&catid=20&lang=sv&Itemid=454

 

 

21. feb, 2021

I många sammanhang gör man jämförelser mellan olika alternativ. Om man t.ex. skall köpa en ny bil, eller göra en mindre investering i form av en dammsugare eller ett klädesplagg, så försöker man hitta objektiva beskrivningar av de olika alternativ som finns. Det kan vara nog så svårt - bland all förledande reklam man utsätts för.

På ett område är det faktiskt närmast omöjligt, och det gäller något så viktigt som liv och hälsa. Nästan all information t.ex. om läkemedel består av tillverkarnas reklam, som ofta ger ett förledande intryck av vetenskaplighet – trots att det ofta är mycket vilseledande och ibland bygger på rent forskningsfusk. Och de som skulle kunna leda oss rätt - våra läkare och ansvariga myndigheter – tycks mest fungera som läkemedelsindustrins marknadsförare - och okritiskt lita på företagens uppgifter.

Dessutom finns där den etablerade föreställningen om att allt som inte är ”godkända läkemedel” är overksamt och/eller farligt! För säkerhets skull är det dessutom så vist ordnat att det i Sverige är absolut förbjudet för andra än legitimerade läkare att behandla några av våra allra svåraste sjukdomar – cancer, epilepsi och diabetes! I den s.k. KAM-utredningen för något år sedan (utredning om komplementär och alternativ medicin och vård) framfördes i slutbetänkandet åsikten att det skulle vara förbjudet för icke legitimerad personal att behandla ALLA ALLVARLIGA SJUKDOMAR! Lyckligtvis segrade det sunda förnuftet, så det blev ingen sådan lag.

Fast ifråga om Covid-19, så agerar myndigheterna nu som om den lagen skulle finnas – så att det är förbjudet för alla utom legitimerade läkare att behandla denna sjukdom. Och ingen tycks opponera sig mot detta!

Den som kanske hittar - eller redan känner till – en metod att t.ex. bota cancer, riskerar alltså åtal och straff, om han/hon använder sin kunskap och verkligen botar en cancersjuk (och inte är legitimerad läkare).

Men egentligen är det kanske ännu svårare för läkare, eftersom de riskerar att bli av med sin legitimation, om de botar en enda cancersjuk med en ”icke godkänd metod”. Den svenske läkaren Erik Enby är ett fruktansvärt exempel på detta – där media också spelat en stor roll och oupphörligen ”svartmålat” honom som en ”fuskdoktor”, utan att ta reda på fakta.

Läkemedelsindustrin har alltså i princip monopol på behandling av allvarliga sjukdomar – inte bara cancer, epilepsi och diabetes!

 

I den nu aktuella situationen, med en pågående epidemi (som man kallar pandemi), har det absurda i situationen blivit extremt tydlig. Människor är livrädda och skräms av både läkare och myndigheter från att använda enkla ”icke farmakologiska” metoder för att förebygga och bota Covid-19.

Och även gamla beprövade läkemedel (som Hydroxiklorokin) bannlyser man, trots att de bevisligen fungerar!

Inte ens det allra naturligast sättet att stärka sitt immunförsvar, med tillräckliga mängder av vitaminer och mineraler, kan man tillåta! Och myndigheterna (som Läkemedelsverket) drar sig inte för att uttryckligen VARNA för höga doser av livsviktiga vitaminer! Ett fullständigt ansvarslöst och förödande agerande från dem som främst skulle värna om vår hälsa och hjälpa oss bekämpa sjukdom!

Redan från inledningen av ”pandemin” har kliniskt verksamma läkare på olika håll i världen i sin verksamhet visat olika, mycket framgångsrika sätt att bekämpa Covid-19. Men de tystas och förbjuds att berätta om sina erfarenheter. De släpps inte fram i våra ordinarie medier (radio, TV, tidningar) – och de blockeras i sociala media!

Och nu, då vaccintillverkarna lagt ner miljarder på forskning och byggt gigantiska fabriker bara för tillverkning av ”vacciner” mot Vocid-19 blir det förstås mer förbjudet än någonsin att ens antyda, att man skulle kunna förebygga och bota denna sjukdom utan vacciner.

Facebook har redan gått ut offentligt och förklarat att man saklöst kommer att stänga ner konton där någon kritiserar den allmänna uppfattningen om denna sjukdom – eller ens nämner ordet vaccin i sammanhanget!

Här följer en jämförelse mellan de nyligen officiellt framförda råden från Läkemedelsverket och de väl dokumenterade erfarenheterna från klinisk verksamhet av läkare.

Man skulle kunna säga att det är en jämförelse mellan ”myndighet och verklighet”!

Så här skriver Läkemedelsverket:

D-vitamin och klorokinfosfat ska inte användas för att behandla corona.

Det förekommer falska påståenden om att D-vitamin och klorokinfosfat skulle fungera som behandling mot corona. Det stämmer inte. Det finns inga vetenskapliga belägg för att varken D-vitamin eller klorokinfosfat ska användas i behandling av covid-19. Klorokinfosfat kan dessutom ge allvarliga biverkningar. Varken D-vitamin eller klorokinfosfat har heller visats ha någon förebyggande effekt på Covid.19.”

En serie lögner, som jag bemött en del av här:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7005184/posting/l%C3%A4kemedelsverkets-senaste-information

 

Och här kommer utdrag från Dr Joseph Mercolas blogg (den 21 februari 2021):

Så länge ditt immunförsvar är i nivå, kan din kropp övervinna de flesta om inte alla virala inkräktare”.

I årtionden nu har Brownstein ordinerat vitamin A, C och D till sina patienter, och vid de första tecknen på sjukdom instruerar han dem att öka doserna till 100 000 enheter A-vitamin och 50 000 enheter D3-vitamin per dag i fyra dagar. tillsammans med 1000 mg C-vitamin per timme under vaken tid tills symtomen avtar.

(Dr David Brownstein, är en läkare som har en klinik strax utanför Detroit, Michigan).

Vid tidpunkten för denna intervju överstiger antalet patienter som framgångsrikt behandlats med dessa helt naturliga strategier 230, och han har nu publicerat en bok som beskriver sitt tillvägagångssätt med titeln ´En holistisk metod för virus’.

Det kan för övrigt också vara intressant att jämföra ovanstående ”protokoll” med vad jag själv använde för att bli fri från min cancer:

http://www.svaradoktorn.se/441550183

 

Och här kommer slutligen länken till Dr Mercolas blogg.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/02/21/nebulized-peroxide.aspx

 20. feb, 2021

Att det finns ett mycket tydligt samband mellan låga serumnivåer av vitamin D3 och insjuknande i Covid-19 har varit klart mycket länge (liksom samband med andra infektioner och en mängd övriga hälsoproblem). Men detta har fullkomligt negligerats av skolmedicinen, som tycks ha en formlig skräck för vitaminer. Därför VARNAR både läkare och ansvariga myndigheter för höga doser av även de fullkomligt livsnödvändiga vitaminerna C och D. En fullkomligt ovetenskaplig inställning – som medfört allvarliga konsekvenser för folkhälsan!

I de fall man ändå lagt märke till det otvetydiga statistiska sambandet har man avfärdat det som tillfälligheter – som inte skulle ha något orsakssamband. Några har också hävdat möjligheten av en omvänd kausalitet – att det är de olika sjukdomarna i sig som GER låga nivåer av vitamin D3! Detta utan minsta vetenskapliga stöd för den uppfattningen!

Men nu har en stor spansk studie visat ett alldeles klart orsakssamband, då man vid en interventionsstudie med insatser av rejäla doser vitamin D3 fått dramatiskt förbättrade resultat för Covid-patienter inlagda på sjukhus.

När studien, i form av ett ”print paper” lämnats till den kända och prestigefyllda publikationen The Lancet har den än inte tagits in – eftersom den inte sägs vara ”peer reviewd” (fackgranskad).

När The Lancet tidigare publicerade en förfalskad studie om hur farligt antiparasit-medlet Hydroxiklorokin skulle vara (sedan det visat sig effektivt mot Covid-19), så brydde man sig inte om det förfarandet, utan publicerade den direkt – med påföljden att nu en hel värld fått den totalt felaktiga uppfattningen om detta medels risker – vilka närmast är obefintliga vid normal dosering. Hydroxiklorokin torde snarare vara det absolut säkraste och mest beprövade farmakologiska preparat som någonsin funnits. Det har använts i 70 år som profylax och terapi mot malaria – utan några problem med biverkningar.

 

Nyligen kunde man läsa en upprörd beskrivning av den aktuella situationen.

Följande är en tolkning av Jonathan Cooks text den 18 februari i ”COUNTERPUNCH”

Det är förmodligen ingen bra idé att skriva i ilska. Men jag kämpar för att undertrycka mina känslor om ett bortkastat år, under vilket politiker och många läkare har ignorerat en växande mängd bevis som tyder på att D-vitamin kan spela en kritiskt viktig roll i förebyggandet och behandlingen av Covid-19.

Det är dags att uttala sig nu, när en ny storskalig spansk studie inte bara visar en korrelation, utan ett orsakssamband mellan behandling med höga doser D-vitamin av Covid-patienter inlagda på sjukhus och betydligt förbättrade resultat för deras hälsa.

Ett ”pre-print papper” (ej tillräckligt vetenskapligt granskat) i den prestigefyllda tidskriften The Lancet visar att det fanns ett 80-procentigt minskat behov av inläggning på intensivvårdsavdelningar bland inlagda patienter som behandlades med stora doser av D-vitamin, och en 64-procentig minskning av antalet dödsfall. 

Möjligheten att dessa är slumpmässiga resultat är oändligt små, noterar forskarna. Och till att böja med fann studien inga biverkningar, även när mycket höga doser D-vitamin gavs kortvarigt till dessa sjukhuspatienter.

Detta är fullkomligt häpnadsväckande siffror, som förtjänar att synas på tidningarnas förstasidor, särskilt i en tid då politiker och läkare är osäkra på om de någonsin kan hitta ett enda magiskt vaccin mot Covid-19, när nya muterade varianter hela tiden dyker upp som påskliljor om våren.

Om D-vitamin kan vara ett botemedel för många av dem som är inlagda med diagnosen Covid-19, så kan man dra slutsatsen att det sannolikt skulle visa sig vara ännu mer effektivt, när det används profylaktiskt (förebyggande). 

De flesta på nordliga breddgrader borde ta D-vitamin under större delen av året i betydande doser - långt över den nuvarande, föråldrade 400 IE (internationella enheter), som rekommenderas av regeringar som Storbritannien (och även i Sverige – min anm.).

 

Länk till originaltexten (se särskilt videopresentationen som ingår):

https://www.counterpunch.org/2021/02/18/why-politicians-and-doctors-keep-ignoring-the-medical-research-on-vitamin-d-and-covid-2/

För den som är allvarligt intresserad av vitamin D3 kan också denna länk rekommenderas:

http://www.svaradoktorn.se/426882728