Fortlöpande information om ny forskning och annat

12. jan, 2019

Det pågår en utredning om ”Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården”.

För den som är genuint intresserad av sin hälsa – och insett skolmedicinens brister – är detta en extremt viktig utredning.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/04/dir.201743/

Ingemar Ljungqvist har viktiga synpunkter på direktiven, vilka han framfört till utredaren. Jag delger läsaren hela hans text här:

 

”Till Ensamutredaren Kjell Asplund som tillägg för de Direktiv 2017: 43 som givits.

I de direktiv som givits så förekommer mängder med ordval som är mycket tvetydiga. Detta avslöjar en stor brist på kunskap hos den som författat direktiven, alternativt att den författats av lobbyintressen från läkemedelsindustrin, som vid senare tillämpning av den vill ha tolkningsföreträde vid framtida tillämpning.

 

Det är av största vikt att en utredning klart reder ut begreppen. Exempelvis används begreppet ”den etablerade vården”. Mycket bättre är att kalla den för skolmedicin = den medicin som lärs ut vid läkarutbildningar och vid utbildning av övrig legitimerad personal.

Historiskt är ju de myndigheter, som ska utöva inflytande här: Socialstyrelse, SBU och Läkemedelsverket avknoppade av forna Medicinalstyrelsen. Denna i sin tur är framsprungen ur Corpus Medicii som grundades 1663 och var då läkarnas skråorganisation dvs att läkarna eftersträvade att ha en monopolsituation i samhället där de kunde ha sin utkomst utifrån människors behov av hjälp vid sjukdomar.  

Med åren kom Medicinalstyrelsens inflytande att göra att den blev bärare av Skolmedicinen som successivt undanträngde den tidigare folkmedicinen. Folkmedicinen utgick istället från tusenårig erfarenhetsmässig tillämpning av naturliga metoder med ett mycket stort inslag av örter. Omhuldade och burna av den katolska traditionen med klosterträdgårdar. Efter reformationens seger utarmades dessa, men kunskapen bars vidare av främst kvinnor. Dock skulle också den kunskapen degraderas, delvis genom de brutala häxprocesserna som inleddes 1668.  Alltså kom den gamla folkliga kunskapen att förpassas till alternativen dvs hamnade utanför medicinskolorna  och det nya läkarskråets alternativ, där  kvicksilver och opium var två välkända mediciner, blev upphöjt till skolmedicin.

I modern tappning skedde 1910 historiskt en medicinsk revolution, när man från affärshåll försökte helt inkludera skolmedicinen som ett affärsområde som vilket som helst. Då lät Rockefeller och Morgan strömlinjeforma, med hjälp av bröderna Flexner, en affärsmodell där ett patenterbart piller som kunde maskera eller avhjälpa symtom skulle vara basen i den affärsmodellen. Detta genom att stödja och finansiera lärarutbildning och forskning som strävade i den riktningen – samtidigt som konkurrenter exvis medicinska modeller som exempelvis homeopati , fytologi  och akupunktur skulle utkonkurreras. Denna monopolisering tog sin början i USA, där man mycket snabbt nådde framgångar med sin modell. Homeopatin exvis minskade i omfattning, och också med hjälp av staten så inrättades myndigheter som FDA, NIH och CDC. Därmed likriktades medicinen i USA. Utbildningen inriktades nästintill enbart på molekylärbiologi då nykonstruerade molekyler kunde patenteras och därmed kunde också läkemedlen patentskyddas.  De tidiga amerikanska häxprocesserna riktades främst mot alternativa cancerterapier Huxsley, Gerson, Rife, Reich och i nutid Burrzynski kom att utsättas av rena rättsröteprocesser.  På denna sida millenniumskiftet har en rad med mystiska dödsfall inträffat bland terapeuter däribland den välkände Nicholas Gonzales.  Intressant är också att den press som har gemensamma ägarintressen med den ekonomiskt kraftfulla läkemedelsindustrin förtiger dessa brott, där FBI mörklägger morden istället för att utreda dem. Tyvärr verkar även svensk press vara ointresserade, frånsett massiva dödskjutningar i USA. Men även i dessa fall förtiger de att den ”galne” skytten i samtliga fall, som man fått information om, stått på psykiatriska droger som fråntagit hen normala spärrmekanismer.

Att USA tas upp här är att svensk skolmedicin så kraftfullt följer sina amerikanska motsvarigheter. Via hörsägen var det kirurgen Crawford i Sverige som genom thorax operationer hos USA:s bankelit var mellanmannen för att göra Sverige till en av delstaterna i den amerikanska modellen.  Det andra världskriget innebar också ett oerhört stort spång för den amerikanska modellen då man fick tillgång till IG Farbens världsomfattande nät av filialer liksom man som krigsbyte kunde överta de patent som man bl.a. tagit fram genom de medicinska experimenten i Auschwitz. Många av de cytostatika som kom att etableras inom cancerbehandlingen hade det ursprunget.

Denna historieskrivning har de inblandade av flera skäl inte velat kännas vid. Men när den kom i ljuset genom svenska avhoppare från farmaindustrin som Peter Rost och John Virapen, men kanske ännu tydligare genom danske professorn Peter Götszhe, så har inte alla satt på sig skygglapparna.

Exempelvis togs delar av denna sammanblandning mellan skolmedicin, statliga myndigheter och farmaindustrin  upp i den av Riksrevisionsverket publicerade Rapporten nr 9 från 2016. Rapporten i sig var mycket saklig och påpekade stora brister. Ansvarig chef för rapporten var Margareta Åberg. Däremot skulle DN avdela två ”huvudjägare” att skjuta in sig på budbärarna. De lyckades så över hövan att t.o.m. Margareta Åberg avled mitt under sin cancerbehandling. DNs journalister belönades med Guldspadar. För mer info se www.almanova.eu/guldspadar-till-sanningens-dodgravare/.

 

Allt ovanstående är en bakgrund till den uppdelning vi har, där den forna folkmedicinen med tusen år på nacken kastades utanför skolmedicinen och förvandlades till alternativ.

Här nedan tar jag upp otydligheterna i direktiven där ordvalet istället för att förtydliga skymmer verkligheten:

”PATIENTSÄKERHET”: Här måste en jämförelse göras mellan skolmedicin och alternativmedicin. Du Kjell Asplund sa ju exvis att det finns 15000 biverkningar per år i Sverige pga korrekt förskriven medicin. Men jag frågade inte om det är totala antalet eller rapporterade sådana. Är det enbart rapporterade sådana föreligger en underrapportering runt 85%.  Dessutom har man redovisat att antalet biverkningar ökat de senaste två åren och utgör bortemot 13-14 % av det som patienter söker för. (Martin Bäckström Umeå, P-J Fager, Västerås). Själv har jag utifrån undersökningar gjorda i USA extrapolerat dessa att iattrogena dödsfall är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och uppgår till 6000- 12000 dödsfall per år. För att uppnå Trafiksäkerhetsverkets nollvision också inom vården håller det inte längre att låtsas som om dessa tal inte existerar. Inte heller att med odefinierade termer och ord skyla över verkligheten. När det gäller patientsäkerheten hos alternativen lär den ligga nära noll, när det gäller letala utfall. En del försöker dock uppförstora den katastrof som skedde när man artificiellt tillverkade tryptofan och fick en racemix, dvs lika stora delar D- som L –tryptofan.  Naturen skapar bara L-tryptofan, så det högervridna blev förödande. Men där kommer ju tillverkningsprocessen in, och där det verkar som om GMP (Good Manufacturing Process) i övrigt verkar fungera.  Däremot har de krav som riktats inom EU mot naturmedel och traditionellt verksamma örter och Läkemedelverkets egna definition av läkemedel trissat upp godkännandeprocessen till sådana ekonomiska tal  att inte något enkelt medel kan få godkännande.  Detta förhållande har i sin tur lett till att all sjukvårdsbudget urholkas av de godkända medel (som ovan ger upphov till abnorma biverkningar) blir de enda kvar i vården.  En ond spiral som måste brytas – alternativt att hela samhällsekonomin hotas.

”EVIDENS” användes i direktiven utan beskrivning. Kan det underförstått vara så att detta ersätter ”Vetenskap och Beprövad erfarenhet”? Båda dessa begrepp är odefinierade. En annan reflektion i detta sammanhang är de uttalande som avgående chefredaktörer för såväl Lancet som NEJM gjort;  ”Hälften av det vi publicerat är felaktigt”.  Detta gör att den annars så omhuldade modeller med Peer Reviewed granskade vetenskapsartiklar inte heller är en fast utgångspunkt.

Du kommenterade Kuba resultaten med att det kan vara politiskt svårt att få acceptans för dessa inom svensk politisk verklighet. Ja jag förstår till fullo ditt resonemang, men det innebär att man samtidigt skyler över sanningen och underlåter att hålla fram bra exempel.  Detta är så vanligt i Sverige: Man utgår från det som är möjligt, istället för att utgå från sanningen och vad som krävs.

Jag tror detta är en mycket bidragande orsak till att Sverige är nr fyra i världen med nydiagnostiserade cancerfall.  Vi förnekar den verkliga sanningen så mycket att vi hamnar på slutet i världsstatistiken, därför vi inte ens vare sig vill se problematiken eller de verkliga pionjärernas och framstegsländernas framgångar. 

Det samma gäller hela läkarkåren som är besmittad med Faustsyndromet, dvs för en huvudsaklig majoritet av dem så gäller det att främst vara kollegial – och hellre därmed offra patienten. Jag kan gärna sammanföra dig med den läkare som sagt detta. Hans analys är verkligen underbyggd.

”OSERIÖSA BEHANDLINGSALTERNATIV”: Du måste frågas vad som menas. Sådana inom skolmedicinen, t.ex. idiotiförskrivning av statiner, eller massiv förskrivning av ”läkemedel” inom åldringsvården .  Oseriösa alternativare kan säkert finnas, pga bristande kompetens – men det är en avsevärd skillnad på det och ovanstående exempel där man inom skolmedicinen öppnat för ett åsidosättande av vetenskap och snarare lyssnar på farmaindustrins reklamkampanjer.

UTREDAREN FÅR LÄMNA ANDRA FÖRSLAG SOM SAMHÄLLSEKONOMISKT EFFEKTIVA:

Tänk om vi kunde återuppleva ett Tallmogården öppet för samhällsekonomisk analys, precis som de hälsohem du kände till från Västernorrland/Västerbotten som huvudsakligen behandlade med kostmetoder. 

”VÄL OMHÄNDERTAGEN” osv. Här står ju vanlig offentlig vård inför en kris.  Att bara väntetiderna i akutkön kan uppgå till timmar bryter mot detta. Öppnar man för en bra vård bland alternativarna förebygger man akuta problem genom att man oftast, men inte alltid,  försöker gå till orsaken med symtomen och behandla där. Skolmedicinen gör precis tvärtom. Genom alternativen, inbegripet patientens egenansvar, skulle man kunna förebygga mängder med akut sjukdom genom att preventivt behandla obalanser långt innan de kommer upp till ytan.

I direktiven nämns också Osher centrum på KI som ett exempel. Det är ett exempel på hur man avsiktligt struntade helt i donationsvillkoren och gjorde ett eget koncept. Barbro Osher fick som plåster på såren; en hedersdoktorstitel och biljetter till Nobelfesterna, vilket gjorde att hennes kritik svalnade. Hennes man är dock förbannad på hur Martin Ingvar missbrukade donationen. (Egen utredning och likalydande finns på www.newsvoice.se  Sök på rubriken Osher)

 

KARTLÄGGNING AV FORSKNING. I Sverige idag… finns inte.  MEN det finns så nära som i Norge…

NAFKAM och NiFAB i Tromsö dammsuger rapporter inom alternativmedicinen, ordnar konferenser etc. Alternativmedicinska centra på Universitetet därstädes har en enorm databank. Jag gjorde besök och artikel därifrån i nr 5 år 2009.  I övriga svenska media har jag inte upptäckt något.  

Jag lovade tidigare att ge dig tillgång till Kubas information. Deras officiella hemsida www.salud.cu var oerhört informativ, men nu kan jag inte nå den (amerikansk internetblockad?) Däremot finns en annan hemsida om Kuba och hälsa www.medicc.org

STRATEGIN FÖR WHO.  Här medtas i det beslut man tog och genomförde utifrån Alma-Ata 1962 genom Medicina Alternativa. Har en årlig huvudkonferens i Colombo. Har med det i mailet. Där har jag mött ministrar från Polen och flera asiatiska länder. Det svenska intresset har varit svagt, och det avspeglas ju tydligt i direktiven. Har påpekat detta för flera inom myndigheterna men de har inte ens velat ha en prenumeration.

OMFATTNINGEN  Bra med siffror som imponerar, men de är tagna från 2002 respektive 2007. Varför har man inte ens från regeringskansliet frågat alternativen och uppdaterat sin statistik.

Jag tror att svaret är att finna i att kanslierna är befolkade med personer som istället för att värna folkhälsan sitter där för att tillmötesgå farmaindustrins intressen - eller helt enkelt är uppvuxna med en världsbild där vår moderna vård är den enda sanna. Du borde direkt kräva en jävsförklaring från tjänstemännen. Ovannämnda RRVs rapport 2016:9  ger förslag på åtgärder.

”RÄTTSLIG REGLERING”. Motsvarande begränsande lagstiftning finns också i Tyskland men i den intervjun jag hade med Matthias Raath (somLinus Pauling utsett till sin efterträdare) så har han ställts inför rätta ett otal gånger – men alltid vunnit. I detta avsnitt har man också infogat ”VETENSKAP och BEPRÖVAD ERFARENHET”. Detta avslöjar ju enbart att direktivförfattaren/-na är i total avsaknad av stringens.Detta begrepp saknar en klar juridisk definition och är därmed bara en trollformel för att gynna den som har tolkningsföreträde. Oftast mot alternativa utövare. Här borde du avkräva en klar koncis juridisk tolkning av detta begrepp. Dock med hänsyn tagen till att peer reviewed granskade publikationer inte längre är en garanti för sanningen. Likadant som Macchiarinihärvan på KI medfört att man inte längre kan använda den institutionen som ett kvalitetsbegrepp.

Uppgiften är självklart inte lätt - men den bör betonas.

När det gäller hela avsnittet om ”PSYKISKA SJUKDOMAR och STÖRNINGAR” hänvisas i sin helhet till Peter Götzsches bok på just detta område.

”SAMHÄLLSEKONOMISKT MOTIVERADE” och förslag i samband med det. Här vore det väl fantastiskt om man fick till stånd ett väl fungerande hälsohem med över 50 patienter med kroniska sjukdomar. (Ordet kronisk är ju för övrigt ett underkännande av skolmedicinen, då man varken vet grundorsaken än mindre kan behandla dessa sjukdomar, så att patienten blir frisk. Detta kan för flera diagnoser alternativen göra.). Då skulle man ju kunna utvärdera behandlingsresultat men också samhällsekonomisk nytta.  Förvisso kan vi ju förvänta oss alltfler pigga pensionärer, men tror du man redan nu räknar in alla pensionärer som negativa ekonomiska faktorer och på så vis vill se att de dör undan lagom runt 68-72-årsåldern? 

Som synes finns det mycket oklart i själva direktiven, som kräver en stringent akademisk och juridisk korrekt tolkning. Nu verkar det som du är inne i en slutfas, men då skulle ju denna skrivning kunna bifogas, speciellt då jag tror att de historiska avsnitten jag tagit med verkar vara kunskap som de flesta inte är medvetna om.

Hur som helst du har ju enbart fått direktiv, och det är ju dessa jag i delar ifrågasätter. Det kanske vore bättre att du hänvisar mina frågor till dem, men då måste jag veta vem/vilka som gjort skrivningen.

Med vänlig hälsning

Ingemar Ljungqvist”

 

 

12. jan, 2019

Människor med bipolär sjukdom, schizofreni eller ”icke affektiv psykos” mår ibland bättre, ibland sämre. Man kan förvänta sig att de, när de mår bättre, också sköter sin medicinering bättre.

Om det gäller deras ”psykmedicin” är det förstås rimligt att tro på det omvända orsakssambandet – att de mår bättre, därför att de sköter sin medicinering.

Men många står också på statiner och blodtryckssänkande mediciner, eftersom läkarna beredvilligt på det sättet hjälper läkemedelsindustrin att bibehålla sina gigantiska inkomster.

Några forskare har nu dragit den intelligenta slutsatsen att orsakssambandet också när det gäller dessa droger är det omvända; patienterna mår bättre, därför att de tar sina statiner och blodtrycksmediciner!

Statiner försämrar livskvalitet och förkortar livet hos miljoner människor, och även blodtrycksmediciners verkan är diskutabel. Många av dem ökar t.ex. påtagligt risken för stroke – tvärt emot vad som påstås. Tidigare har dock ingen (vad jag vet) vågat påstå, att nämnda mediciner skulle påverka den psykiska hälsan, men nu har det alltså hänt!

Medvetenheten om att läkemedelsindustrins största kassako i historien – statiner – är ett gigantiskt bedrägeri och åstadkommer stor skada, har nu börjat spridas. Vad göra? Jo, kanske kan man hitta ett nytt användningsområde – inom psykiatrin!

Det vore intressant att veta, vem som finansierat den ”forskning” som nu tydligen publicerats i ”Jama Psychiatry” – och som man i dag (12/1) kan läsa om i DN.

En hel del forskning är av ”nonsenstyp” – där resultatet är sådant som att ”medeltemperaturen i Sverige är i regel lägre under vinterhalvåret”, eller ”rika människor har oftast mer pengar än fattiga”.

Det är förstås inte alltid forskningen är lika lätt att genomskåda, som i dessa övertydliga exempel, men det finns gott om fall, där man använder forskning för att ”vetenskapligt bevisa” självklarheter.

Ett mycket vanligt sätt är också – som i exemplet ovan med statiner och blodtrycksmedicin – att man konstaterar ett statistiskt samband och sedan gör en halsbrytande tolkning av orsakssambandet – som att gula fingrar hos den som röker cigaretter är själva orsaken till lungcancer, och inte själva rökningen. Då kan man tro, att man genom att bleka fingrarna kan förhindra lungcancer.

Litet av den sortens missuppfattning tycks för övrigt ligga bakom den omfattande förskrivningen av både statiner och blodtryckssänkande mediciner. Man ”behandlar” ett symtom – inte själva orsaken till en sjukdom.

Men eftersom ”allt hänger ihop” så är det förstås inte helt otänkbart, att statiner och blodtrycksmediciner skulle kunna påverka vårt psykiska ”mående”. Dock tror jag t.v. mest på ett ekonomiskt samband. Man behöver en ny marknad, när den fysiska effekten av dessa preparat inte visar sig vara den man påstått.

Fotnot:

Rubriken i dagens DN (190112) är: "Medicin mot kolesterol kan hjälpa vid psykoser"

 

 

11. jan, 2019

Efter att ha läst Hans Arbmans artikel i D N den 9 januari, skrev jag följande brev till honom:

Hej Hans!

Jag har just läst din artikel (nr 2) om Tomas Eriksons metod att dela in människotyper i kategorier som symboliseras med olika färger. Jag har inte satt mig in i hans teorier – och därför uttalar jag mig inte heller om dem.

För den som gör anspråk på att vara ”vetenskaplig” borde det (åtminstone i offentliga sammanhang) vara en självklarhet att endast uttala sig om det man har kunskaper om! Det är uppenbarligen ingen princip du bryr dig om!

När det gäller Thomas Erikson har han tydligen också utsetts till ”Årets förvillare” av föreningen Vetenskap och Folkbildning. Om man ser till deras tidigare utnämningar (av t.ex. Annika Dahlqvist) talar detta snarast till Thomas Eriksons förmån… Själv skulle jag definitivt se det som en merit att få den utmärkelsen.

Men det som gör mig riktigt upprörd är slutklämmen på din artikel i dagens i DN. Där skriver du om ”pseudovetenskap” följande: ”I bästa fall har du skapat status quo, i värsta fall dör folk. Ta till exempel de som sprider att vi inte skall vaccinera våra barn mot mässling, eller att vi ska behandla cancer med kolloidalt silver. Det är osannolikt att det ger en positiv effekt. Det riktigt farliga är att om du samtidigt slutar med din vetenskapliga cancerbehandling så dör du”.

Vilket kvalificerat nonsens! Eller snarare farlig desinformation!

I princip är jag förstås överens med dig om vad som kan bli följden av tillämpad ”pseudovetenskap” – men verkligen inte om VAD som är pseudovetenskap. De exempel du tar upp är gravt missvisande!

Vad vet du om mässlingvaccin? Vad vet du om kolloidalt silver, och vad vet du om cancerbehandling? Antagligen vad du ”läst i tidningen” eller tagit del av via andra källor, som sprider ovetenskapliga och populistiska påståenden om samtliga dessa företeelser! Och du använder själv den mest förrädiska formen för desinformation – att närmast i några ”bisatser” framhålla fullständigt ovetenskapliga påståenden som axiom – något som alla vet och som inte kan ifrågasättas.

Och vad vet då jag om detta?

Minst intressant i sakfrågan är kanske att jag faktiskt har en akademisk utbildning i beteendevetenskap, om det skulle intressera dig. Viktigare är att jag för snart fem år sedan fick en cancerdiagnos (skivepitelcancer med spridning till lymfan), och en helt enig läkarkår förklarade att min enda chans att överleva mer än några månader var ett mycket omfattande (och gravt invalidiserande) kirurgiskt ingrepp – med efterföljande strålning och cellgiftsbehandling.

Av olika anledningar hade jag dock hunnit ”läsa på” och blivit medveten om det makalösa bedrägeriet inom området cancer, där forskning om och behandling av cancer blivit en formlig industri – som sysselsätter hundratusentals människor och kostar många miljarder varje år – utan att man uppnått några nämnvärda framsteg. Jag hade då också upptäckt, att det sedan närmare hundra år (i vissa fall betydligt längre) funnits enkla, effektiva och biverkningsfria metoder att förebygga och bota cancer.

När jag sedan tog del av Socialstyrelsens cancerstatistik (som inte var helt enkel att komma åt) insåg jag också att allt tal om att man gör stora framsteg och att man i dag botar så många fler med cancer än tidigare lindrigt sagt är en grov överdrift – eller en gemen lögn. Från 1958, då man började föra statistik, har antalet cancerfall och antalet döda i cancer hela tiden ökat – i en allt brantare kurva. När det gäller dödsfall syns dock en viss utplaning av kurvan från 2014, vilket möjligen kan bero på att en medvetenhet om kostens betydelse börjat sprida sig, så att numera allt fler använder en kolhydratsnål kost (typ LCHF).

Redan 1924 visade ju den tyske professorn Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) att cancer i allt väsentligt är en metabol sjukdom (och alltså initialt INTE har en genetisk orsak). I nutid har Thomas Seyfried bekräftat detta – och redovisar i sin bok ”Cancer as a Metabolic Disease” bevis för detta.

Ändå fortsätter man att satsa nästan alla pengar på forskning för att hitta en genetisk lösning! Detta trots att vårt genom sannolikt varit detsamma de senaste 40 000 åren eller så, varför det knappast kan vara anledningen till att cancer formligen har exploderat det senaste seklet. Våra gener är närmast den enda orsaksfaktor vi kan utesluta!

Trots läkarnas intensiva motstånd (och idiotförklaring av mig) försvann alltså min ”obotliga” cancer. Annars hade jag förstås inte kunnat skriva dessa rader fem år senare. Min metod var en ganska enkel kostintervention med tillskott av ett antal vitaminer och mineraler – men framför allt en närmast ketogen kost. Socker är ju rena raketbränslet för alla cancerceller (vilket delvis var vad Warburg visade – men som de flesta läkare än vägrar inse).

Traditionell cancerbehandling (strålning och cytostatika) är potentiellt dödlig. Behandlingen slår ut immunförsvaret och resulterar ofta i att opportunistiska infektioner blossar upp (lunginflammation, eller t.o.m. sepsis). Dödsorsaken anges ändå ofta som ”cancer”, när den i själva verket är ett sjukdomstillstånd som förorsakats av behandlingen.

Man skulle förstås kunna bortförklara just mitt fall som en märklig tillfällighet – men eftersom sedan ett antal människor i min närhet på liknande sätt blivit av med sin cancer, så håller nog inte den förklaringen. Men läkarna blir skräckslagna inför möjligheten att deras ”världsbild” inte stämmer, så de vågar inte ens kontrollera fakta i målet. De fortsätter att hävda, att cancer är en genetisk sjukdom – och att kosten är helt oväsentlig i sammanhanget!

Det värsta med cancer tycks vara, att bara ordet blockerar sunt förnuft och logiskt tänkande!

Beträffande kolloidalt silver, eller ”silvervatten” som okunniga skeptiker brukar kalla detta fantastiska medel, så var det faktiskt ett godkänt läkemedel och registrerat i FASS fram till 1947. Det var (och är!) mycket effektivt t.ex. mot vanliga förkylningar och andra infektioner. Oöverträffat när det t.ex. gäller att få brännsår att läka – snabbt och nästan utan ärrbildning (vilket man också konstaterat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, sedan man börjat använda ”silverplåster”).

Men eftersom man i princip själv med rätt utrustning kan tillverka KS hemma i köket, så kunde inget läkemedelsföretag ta patent på detta och tjäna miljarder på. Därför (bl.a.) fasades detta ut, till förmån för moderna (patenterbara) antibiotika.

Intressant – och odiskutabelt – är att KS faktiskt är effektivt mot i stort sett alla patologiska mikrober (bakterier, virus, amöbor, svamp, encelliga parasiter). Intressant är kanske också, att NASA numera sedan flera år använder kolloidalt silver vid sina bemannade rymdfärder – för att desinficera recirkulerade vätskor och hålla besättningarna friska. Ryssarna var först med detta, och USA kom efter, när de såg hur lättanvänt och effektivt det var (jämfört med deras tidigare metod med jod).

Det intressanta för min del är också, att en kvinna i min omedelbara närhet drabbades av pankreascancer (en av de absolut mest dödliga cancerformerna; medianöverlevnad efter diagnos ca 4 månader). Hon hade dessutom metastaser i levern och en njure! Eftersom läkarna förklarade att man inget kunde göra, så skrevs hon förstås in i ett palliativt team, och smärtlindring var enda behandlingen i väntan på den ofrånkomliga döden. Jag lyckades emellertid få hennes dotter att ge henne 5 matskedar kolloidalt silver varje dag, samt 6000 IE D-vitamin. Efter en tid hittade man inte längre någon cancer hos henne, och hon levde sedan nästan fem år cancerfri – innan hon nyligen avled av andra orsaker (läkarna har inte heller här varit det minsta nyfikna på det märkliga tillfrisknandet!).

När det gäller vacciner skulle du nog också behöva uppdatera dina kunskaper en aning! Känner du till, att stora internationella undersökningar visat, att icke vaccinerade barn generellt är friskare än vaccinerade? Och vet du, att den ”atypiska” form av mässling de vaccinerade får är långt allvarligare (och med långt större dödlighet) än ”vanlig” mässling?  Och har du en aning om innehållet i dessa vacciner? Vet du om att vaccintillverkarna generellt är friskrivna från ansvar för de skador vacciner åstadkommer?

Du borde läsa t.ex. ”Disease, Vaccines and History” av Suzanne Humphries – eller lyssna på henne via denna länk:  https://www.youtube.com/watch?v=BpC0Tbb3diI

Om du anser att vacciner är både säkra och effektiva borde du kanske också titta på vad som står på bipacksedeln till nästan alla vacciner i USA (som i hög grad är desamma som används i Sverige):

“This vaccine has not been evaluated for its carcinogenic or

mutagenic potentials or impairment of fertility.

 

Jag föreslår också att du tar del av informationen på följande länk:

http://vaccin.me/2012/10/28/det-stora-missforstandet-kring-massling/

Jag har tidigare skrivit till DN och till de författare som där spridit liknande desinformation som din – och jag har än inte fått svar på något av mina inlägg. Därför räknar jag inte med något svar från dig heller. Men jag skulle rekommendera att du tittar på min hemsida – www.svaradoktorn.se

Där kommer jag också att i någon form publicera denna text – och om du har kommentarer, så lovar jag att publicera dessa också.

Hälsn.

Sven Erik Nordin

 

Efter ett par dagars väntan kom så följande svar.

”Hej Sven Erik,

Ledsen att svaret dröjde.

Det är psykologen Mattias Lundberg som lyfter exemplet med mässlingvaccin och kollodialt silver.

Om detta finns det som du vet olika uppfattningar. Att det skulle vara desinformation är din uppfattning. Andra har en helt annan uppfattning.

Vänliga hälsningar

Hans Arbman

Journalist

Dagens Nyheter

 

Min kommentar:

Han undviker förstås sorgfälligt att argumentera i sakfrågan (vilket ju tycks vara standard, när det gäller DN:s skribenter). Dessutom står han inte riktigt för vad han skriver, utan skyller det horribla uttalandet om vaccin och kolloidalt silver på en psykolog. Anmärkningsvärt är också, att han inte ens kan stava till kolloidalt silver – vilket förstås får en att undra, om han ens vet vad han skriver om.

 

 

11. jan, 2019

Jag har tidigare skrivit om cancerbotemedlet Laetrile (framställt av bittra aprikoskärnor) – och om läkarkårens historiskt märkliga förmåga att motarbeta nya medicinska tillämpningar.

Om det inte vore för att det handlar om liv och död, skulle följande fullkomligt autentiska historia kunna vara riktigt underhållande. Men skrattet fastnar i halsen, när man vet vad det gäller – och att liknande agerande existerar än i dag på det medicinska området.

 

De invändningar som finns mot Laetrile – och ”bevis” om medlets oförmåga att påverka cancerceller – kommer nästan samtliga från en enda rapport. Den framställdes 1953 av ”The Cancer Comission of the California Medical Association”. Där fastslog man, att det “inte framkommit något tillfredsställande bevis för att någon giftig effekt på cancerceller förekommit”.

Resultatet av rapporten var att det blev förbjudet att förskriva, försälja, transportera eller rekommendera Laetrile.

Litet intressant kan det då vara att veta, att rapporten författades av läkarna Dr E M McDonald och Dr Henry Garland. Dessa två herrars vetenskapliga bedömning kan nämligen kraftigt ifrågasättas, om man vet att det var de som skapade stora rubriker, när de gick ut och hävdade, att det inte fanns något som helst samband mellan cigarrettrökning och lungcancer.

McDonald påstod att 24 cigarretter om dagen var ett fullkomligt harmlöst tidsfördriv. Han utformade t.o.m. denna slogan:

A pack a day keeps lungcancer away

(en travesti på ”An apple a day keeps the doctor away – på svenska ”Ett äpple om dagen håller doktorn från magen”). Att röka ett paket cigarretter om dagen skulle alltså skydda mot lungcancer. I dag låter detta förstås helt befängt, men i början av 1950-talet förekom ju fortfarande reklamfilmer, där läkare i vita rockar rekommenderade vissa cigarrettmärken. ”Åtta av tio läkare röker Camel” var en vanlig reklamslogan.

I alla fall påstod nu McDonald och Garland 1953, att mikroskopisk undersökning av cancertumörer tagna från patienter som behandlats med Laetrile inte visade någon som helst fördelaktig påverkan av behandlingen.

Tio år senare visade det sig, att en av de patologer som gjort undersökningarna faktiskt HADE rapporterat flera fall av tumördestruktion, vilka han efter undersökningen förklarat att de mycket väl kunde vara ett resultat av behandlingen med Laetrile. McDonald och Garland berättade med andra ord inte sanningen i sin rapport! De påstod också, att laboratorietekniker utan framgång hade försökt att frigöra cyanid ur Laetrile. Detta togs då som ett bevis på att Laetrile helt och hållet var ett bedrägeri.

Men två månader tidigare hade AMA;s eget laboratorium rapporterat, att det hade lyckats med just detta – och det hade också andra fristående laboratorier gjort, t.ex. ”The California Food and Drug Lab” och det biokemiska laboratoriet hos ”The National Cancer Institute”. McDonald och Garland dolde alltså än en gång sanningen!

En annan viktig aspekt av denna rapport är att patienterna i försöket hade fått extremt små doser av Laetrile – alldeles för låga för att egentligen kunna bevisa något – och långt under de doser som tillverkarna av Laetrile rekommenderade. I dag är det vanligt att man ger 2 eller 3 gram vid en enda injektion, och vanligen krävs tillsammans 30 eller 40 gram, innan en patient visar tecken på en väsentlig förbättring. Men i California-experimentet var den maximala sammanlagda dosen endast ca 2 gram – och detta efter 12 injektioner! Fem patienter fick endast två injektioner, och fem fick bara en!

Allt var designat för ett misslyckande – och ändå måste McDonald och Garland förfalska rapporten för att få till ett önskat negativt resultat!

Förvånansvärt nog citeras just denna rapport av ”The American Cancer Society” fortfarande som ett bevis på att Laetrile inte fungerar.

Det får väl sedan betraktas som något av ett "ödets ironi", att Dr McDonald några år senare innebrändes i en eldsvåda som han själv förorsakat vid sängrökning - och att hans kompanjon Dr Garland sedermera avled i lungcancer. Så här berättar ordagrant författaren G Edward Griffin i ett föredrag om detta:

"Now, as an interesting sidelight to all of this, Dr. McDonald died a few years later.  He was incinerated in a fire started by his cigarette while he was asleep.  Dr. Garland who had boasted that he was living proof that smoking was safe because he had been a chain smoker ever since he was a boy, he said, "Here I am, perfectly healthy, that's proof that you don't have to worry about smoking.”  He, of course died of lung cancer". 

 

11. jan, 2019

Inom området cancer är galenskapen väldigt frekvent förekommande. Läkarna tycks t.ex. tro att en cancertumör ÄR själva cancern – fast den i själva verket bara är ett symtom på sjukdomen. Nästan ännu galnare är det att betrakta lymfknutor med cancerceller som metastaser – som skall avlägsnas med kirurgi!

För en tid sedan kunde man på nätet ta del av information, som på basis av vetenskap och många års erfarenhet starkt ifrågasätter metoden att hos cancersjuka kirurgiskt avlägsna lymfknutor (oftast felaktigt kallade ”lymfkörtlar”).

Redan 1981 (!) presenterades forskning, som visade att överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer inte blev en enda dag längre, när man opererade bort lymfknutorna i deras armhålor. Men när det gäller cancer, så tycks både forskning och praktisk, klinisk verksamhet vara en sorts ångvält, som bara fortsätter rakt fram – oavsett om den är på rätt spår eller inte.

Det viktigaste sammanfattas i följande citat från den nu aktuella artikeln:

“Surgical removal of lymph nodes, as a way of reducing metastasis, may actually be causing more harm than good because of the potential lifelong complications of lymphedema”.

(Kirurgiskt avlägsnande av lymfknutor, som ett sätt att minska metastasering, kan faktiskt göra mer skada än nytta på grund av livslånga komplikationer i form av lymfödem)

Hela artikeln finns på följande länk:

https://thetruthaboutcancer.com/lymph-node-removal-necessary/?gl=59d62e03595c973f3c8b4567&utm_campaign=&utm_medium=organic&utm_source=facebook&utm_content=lymph-node-removal-necessary

Som av en händelse (!) skrev jag på hemsidan för nästan 2½ år sedan (7 augusti 2016) om detta. Direktlänk dit:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/4005596/posting/varf%C3%B6r-ta-bort-lymfknutorna-n%C3%A4r-de-g%C3%B6r-sitt-jobb