19. jul, 2022

Vårt mest akut dödliga miljöproblem

 

För ungefär fem år sedan skrev jag en artikel på min hemsida – som borde ha väckt viss uppmärksamhet. Men responsen var inte överväldigande. Fem år senare är den mer aktuell än någonsin.

 

Men språket leder oss ofta vilse, så att vi inte ens ser det mest uppenbara. Ordet ”förorening” har vi svårt att koppla ihop med ”läkemedel”, trots att just ”godkända läkemedel” är en i högsta grad farlig förorening - både i vår egen kropp och i den yttre miljön. Det förefaller uppenbart att just läkemedel förkortar fler liv än de förlänger! Att de också kan lindra symtom och dämpa smärtor är kanske en förmildrande omständighet – men att de ”botar” sjukdom är oftast inte sant.

Hovsamma beräkningar brukar visa att ”iatrogena sjukdomar” är den tredje dödsorsaken i vår del av världen (efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer). Sannolikt är det värre än så, och den amerikanske forskaren och biologen Bruce Lipton hävdar bestämt att iatrogena tillstånd är den allra vanligaste dödsorsaken!

Begreppet ”iatrogen” betyder egentligen ”av läkare förorsakad” – och innefattar alltså både ordinerade läkemedel, kirurgiska ingrepp och andra av läkare vidtagna åtgärder. Smitta som patienter fått på sjukhus, misslyckade operationer och felmedicinering är kanske ofrånkomliga orsaker till dödsfall i vanlig sjukvård – även om skärpta rutiner och beaktande av andra faktorer än rent medicinska (som kost) skulle kunna förbättra statistiken avsevärt.

 

Men det riktigt skrämmande är alltså, att vanliga, godkända och enligt läkares ordination korrekt administrerade läkemedel är en av de vanligaste dödsorsakerna i bl.a. vårt land! En oberoende undersökning av detta förhållande skulle möjligen tillsammans med förebyggande åtgärder beträffande kost och livsstil på sikt kunna kraftigt reducera antalet dödsfall i vården, minska antalet sjukhusinläggningar, minska mänskligt lidande - och spara miljarder i en mycket ansträngd ekonomi!

 

Men eftersom läkemedelsindustrin tycks styra hela den medicinska verksamheten långt mer än våra regioner och enskilda läkare, så torde någon undersökning av nämnt slag inte bli verklighet inom rimlig tid.

 

Men visst är det märkligt att alldeles uppenbara kliniska erfarenheter och kontrollerbar statistik tycks helt nonchaleras på detta område - som bokstavligen gäller liv och död! Intresset för människors liv och hälsa – och en sjukvård på väg att kollapsa – är tydligen inte något som intresserar varken journalister eller politiker!

 

Som jag inledningsvis nämnde, så lurar oss ofta språket. Om man kallar ett biologiskt vapen eller ett genetiskt experiment för ”vaccin”, så är det ordet så positivt laddat att man inte kan se några faror med en sådan produkt. Det som kallas ”vaccin” måste bara vara något positivt och bra för hälsan – hur många skador och dödsfall som än blir resultatet. Och alla som försöker berätta sanningen blir misstänkliggjorda. Den som är läkare riskerar att bli av med sin legitimation! Några har blivit det!

 

Titta gärna på följande länk – som alltså enligt mig är mer aktuell nu än när den ursprungligen skrevs!

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7130891/posting/l%C3%A4kemedel-v%C3%A5r-st%C3%B6rsta-och-mest-d%C3%B6dliga-f%C3%B6rorening