21. feb, 2022

Öppet brev till Sveriges Regering

 

Värderade ledamöter i Sveriges Regering!

 

Jag förutsätter att Regeringens samtliga medlemmar är väl förtrogna med FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter. Men för säkerhets skulle kommer innehållet sist i denna text.

Jag föreställer mig också, att Regeringen anser, att iakttagande av nämnda rättigheter närmast är definitionen på en demokrati – samt att Regeringens strävan är att Sverige skall vara en demokrati.

 

Anledningen till mitt brev är, att nämnda deklaration sedan en tid inte längre gäller i vårt land. Det är bara alltför uppenbart. All information om sjukdomen Covid-19 och hur den enkelt kan botas med t.ex. Ivermectin och Hydroxiklorokin – och förebyggas med rejäla doser vitamin D3 - är förbjuden.

Och man får inte berätta att det s.k. ”vaccinet” inte skyddar mot smitta och inte heller hindrar att den vaccinerade smittar andra. Och mest av allt verkar det vara förbjudet att berätta om de allvarliga skador ”vaccinet” ger (inkl. dödsfall).

Den närmast totala censuren stöds uppenbarligen av Regeringen och dess myndigheter (inte minst Läkemedelsverket, som huvudsakligen tycks fungera som vaccintillverkarnas marknadsföringsorganisation).

Med andra ord tycks Regeringen ha avskaffat FN:s deklaration om Mänskliga Rättigheter – där det uttryckligen sägs att alla skall ha: ”FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER”.

 

Jag har nu några viktiga frågor

1. När fattade Regeringen beslutet om att nämnda rättigheter skulle upphöra att gälla i vårt land?

2. Vilken var motiveringen?

3. När kommer man att besluta om att de mänskliga rättigheterna åter skall beaktas i Sverige?

 

Slutligen FN:s text:

"ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.  DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER."
FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

Hälsn.

Sven Erik Nordin