13. dec, 2021

Läkemedelsverket styrs av läkemedelsföretag?


(Repris från 2016)


Den 9 juni 2016 skrev jag om en då nyligen av Riksrevisionen publicerad rapport. Jag lade också in en länk till rapporten.
Inte oväntat leder nu inte länken till rapporten. Rapporten tycks ha ”försvunnit”!


Så här skrev jag 2016:


”Den som har gott om tid bör läsa Riksrevisionens nyligen framlagda rapport. Den är full av de "understatements" som ofta kännetecknar myndigheters utlåtanden. I klartext kan man uttrycka rapportens slutsatser som att det finns stora brister i samhällets hantering av läkemedelsbranschen. Hälften av de personer som skall granska våra mediciners säkerhet och effekt är själva anställda i något eller några läkemedelsföretag! Här är länken till rapporten:


http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/24525/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf


 Här ett kort utdrag ur den digra rapporten:


Närhet till läkemedelsföretag utmanar myndigheternas integritet Riksrevisionens bedömning är att Läkemedelsverket på ett proceduriellt plan, genom exempelvis jävsdeklarationer, hanterar risken för individuella intressekonflikter på ett korrekt sätt. Samtliga utredare ska årligen lämna in en jävsdeklaration som bedöms av närmaste chef. Ungefär hälften av utredarna har uppgett att de har nuvarande eller tidigare intressen i företag som berörs av Läkemedelsverkets verksamhet. Av de utredare som lämnat myndigheten har ungefär hälften tagit anställning hos ett läkemedelsföretag. (Min fetstilsmarkering).

När en stor andel utredare har kopplingar till läkemedelsindustrin, kan det på ett övergripande plan försvåra myndighetens förmåga att värna sin integritet och göra rätt avvägningar mellan olika goda värden. SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) och Socialstyrelsen ser allvarligt på den risk för förtroendeskada som kan uppstå, om omvärlden uppfattar att myndigheterna anlitar experter med starka kopplingar till läkemedelsindustrin.

Risken för att dessa intressekonflikter ska få reella konsekvenser verkar däremot ses som ett mindre problem. Intressekonflikterna är samtidigt svårlösta eftersom de främsta experterna på läkemedelsområdet tenderar att ha eller ha haft samarbete med läkemedelsföretag.”


Inte utan anledning finner jag rapporten i dag mer angelägen än någonsin! Situationen med ”vaccinerna” mot Covid-19 skrämmer!