8. feb, 2021

Covid-vaccination INTE obligatorisk

 

Tolkning av text i tidningen NyaTider om Europarådets resolution 2361

(undertecknad den 27 januari 2021)

 

Europarådet slår fast, att tvångsvaccinering inte får användas – och att diskriminering av icke vaccinerade inte i något avseende är tillåten!

Europarådet (Council of Europe) är en mellanstatlig europeisk samarbets­­organisation med 47 medlemsstater, som trots namnet och samma flagga är separerat från EU. Dess resolutioner är inte juridiskt bindande, men rekommendationerna till medlemsstaterna brukar nästan alltid efterlevas. Till exempel föreslog regeringen, så sent som i november förra året, att Sveriges lagar skulle ändras med anledning av Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet.

 

Europarådets parlamentariska församling (PACE) antog, efter en församlingsdebatt den 27 januari 2021, resolution 2361 med titeln ”Covid-19 vacciner: etiska, juridiska och praktiska överväganden”. Det skedde under PACE vintersession den 25-28 januari.

Resolutionen beskriver kortfattat de problem som Covid-19-pandemin har orsakat med resulterande arbetslöshet, ekonomisk nedgång och fattigdom. Den påtalar också att det finns en viss misstro hos den europeiska befolkningen mot att låta vaccinera sig. Resolutionen innehåller olika rekommendationer för hur en hög en vaccinationstäckning ska uppnås, men också något oväntat – nämligen tydliga bestämmelser kring detta.

Punkt 7.3 i resolutionen påbjuder alla medlemsländer att säkerställa att medborgarna informeras om att Covid-vaccinationer INTE (det enda ordet som skrivs med versaler i hela den fyrasidiga resolutionen) är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte själva vill göra det.

För det andra – minst lika viktigt – ska medlemsländerna säkerställa att ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerats på grund av möjliga hälsorisker eller för att personen helt enkelt inte själv önskar det.

 

Här nedan återges den engelska originaltexten och en svensk översättning, som svenskar och andra européer kan hänvisa till om de utsätts för påtryckningar att ta de experimentella mRNA-vaccinen eller diskrimineras, med till exempel krav på vaccinationspass, för att de inte vill utsätta sin hälsa och liv för de risker det innebär.

7.3 with respect to ensuring high vaccine uptake:

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

 

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

7.3 avseende att säkerställa hög vaccinationsgrad:

 

7.3.1 se till att medborgarna informeras om att vaccinationen INTE är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte önskar det själva;

 

7.3.2 säkerställa att ingen diskrimineras för att inte ha blivit vaccinerad på grund av möjliga hälsorisker eller för att inte vilja bli vaccinerad;

Källa: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 

Länk till originalartikeln i ”NyaTider”:

https://www.nyatider.nu/europaradet-slar-fast-i-resolution-vaccinationer-far-inte-vara-tvingande-och-ingen-ovaccinerad-far-diskrimineras/