16. sep, 2017

HIV - viruset som inte finns

Du får läsa det följande utifrån kunskapen om att jag inte är läkare - och alltså bedöma min text utifrån detta faktum.

”Alla” vet ju att HIV förorsakas av ett virus, och att detta kan leda till AIDS, som är en dödlig sjukdom. Vi vet också, att man numera kan undgå döden i AIDS genom att hålla HIV-viruset under kontroll med daglig och livslång användning av bromsmediciner. Miljoner människor får varje dag sådana. AIDS är ju rena drömmen för läkemedelsbolagen – en infektion som kräver medicinering varje dag, livet ut! Bingo! Och eftersom man tror att man riskerar att dö, om man inte tar dessa mediciner, så ifrågasätter ingen dem. Om döden är ett alternativ, så är man förstås också beredd att acceptera vissa biverkningar…

Men hur ligger det egentligen till med detta? Det är ställt utom allt tvivel att de stora läkemedelsbolagen inte skyr några som helst medel för att skaffa sig inkomster. Den danske läkaren professorn och forskaren Peter C Götzsche har bl.a. i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” obarmhärtigt avslöjat, att dessa företags vinstintressen alltid prioriteras – även framför människors liv och hälsa. Precis som andra företag har förstås också läkemedelsbolagen till uppgift att dra in pengar till sina investerare och aktieägare, och just på läkemedelsområdet är vinsterna ofantliga, varför forskningsfusk och medvetet bedrägeri kan vara särskilt frestande. Det handlar hela tiden om oräkneliga MILJARDER!

Företrädare för ansedda medicinska tidskrifter har också bedömt, att mycket av det som publiceras i deras skrifter och får genomslag i den medicinska världen helt enkelt är fusk och bedrägeri – iscensatt av läkemedelsbolag, vars produkter därigenom får ökad omsättning. Så skrev t.ex. Dr Richard Horton, chefredaktören för Lancet (en av världens absolut främsta och mest ansedda medicinska tidskrifter) redan i aprilnumret år 2015, att ”en mycket stor andel av den publicerade medicinska forskningen är otillförlitlig, om inte helt felaktig eller bedräglig”…  

Uppgifterna i även de mesta aktade vetenskapliga tidskrifterna är alltså till stor del ”otillförlitliga, helt felaktiga eller bedrägliga”… Och dessa uppgifter är det som sedan ligger till grund för de mediciner och behandlingar vi alla utsätts för – om vi blir sjuka! Och inte nog med det! Helt friska människor utsätts dagligen för behandlingar i förebyggande syfte – baserade på ”fusk och bedrägeri”! Och BLIR SJUKA av behandlingen! Förskrivningen av statinpreparat mot högt kolesterolvärde är ett avskräckande exempel.

Men hur är det då med HIV/AIDS?

Jo, DET TYCKS INTE FINNAS NÅGOT HIV-VIRUS! Allt är en teoretisk konstruktion, som aldrig kunnat bekräftas kliniskt. Man har under alla år (sedan början av 1980-talet, då myten om HIV och AIDS skapades) aldrig kunnat isolera och analysera något HIV-virus. Det har publicerats mer än 100 000 vetenskapliga artiklar om HIV/AIDS. Inte någon av dem har kunnat ge bevis för något ”HIV-virus”! Och det man kallar AIDS är en benämning på en mängd olika infektioner (av svamp, virus eller bakterier), som huvudsakligen förorsakas av ett nedsatt immunförsvar.

Det här har man känt till i mer än 20 år, och förtvivlade forskare har desperat försökt få den kunskapen att tränga fram. Men de ”bromsmediciner” som numera används inbringar många miljarder årligen till flera läkemedelsföretag, som naturligtvis inte vill få sina inkomster dramatiskt minskade. Dessutom finns det så mycket prestige i detta, att den skrämmande sanningen har svårt att komma fram också därför. De kända forskare som lyckats saluföra idén om HIV/AIDS riskerar ju att framstå som okunniga charlataner och/eller giriga försvarare av inkomstbringande patent (på HIV-test och bromsmediciner).

När det gäller test, så bygger de huvudsakligen på att de detekterar antikroppar, som då sägs visa att HIV-virus finns i blodet. Men även om det funnes ett HIV-virus, så skulle testet inte visa att det finns sådana aktiva virus där. Sedan en infektion är bekämpad, så finns ju antikroppar kvar i blodet. Detta är ju faktiskt själva principen bakom vacciner!

Man kan sedan konstatera, att det finns uppemot femtiotalet olika tillstånd, som ger positiva HIV-test. Dit hör bl.a. Malaria, Herpes, Influensa, Njursvikt, Tuberkulos, Candida, Graviditet (!) – samt att ha blivit vaccinerad mot flera sjukdomar, som t.ex. stelkramp och influensa… Dessutom ger olika test också olika resultat. Ett test kan visa att man är ”HIV-positiv”, och ett annat, taget samtidigt, kan visa ”HIV-negativ”.

De antikroppar man hittar med ”HIV-test” är alltså sådana mot olika sjukdomar, och inte mot någon enskild virussjukdom.

Om man ser på de sjukdomar som leder till döden under rubriken ”AIDS”, så är det i Västvärlden ofta PCP – lunginflammation p.g.a. en svampinfektion. I Afrika dör man i stället ofta av tuberkulos, som man vet förorsakas av mykobakterier. Sålunda är viktiga dödsorsaker hos människor som sägs ha AIDS faktiskt svamp och bakterier – och INTE NÅGOT VIRUS. Detta kan möjligen också förklara, varför kolloidalt silver tycks vara mycket effektivt mot ”AIDS” (fast kolloidalt silver verkar ju också mot virus).

När det gäller bromsmedicinerna, så är de långt ifrån harmlösa. Åtminstone fyra antivirala medel, som används som just bromsmediciner mot HIV, saluförs också som kemoterapi mot cancer. Men då ges de endast under en kort period, p.g.a. deras kända biverkningar. AIDS-patienter föreslås ta preparaten livet ut!

En grupp läkemedel som används mot AIDS är ”HAART” (Highly Active Retrovirus Therapy). Denna typ ges ofta till AIDS-patienter. Dessa preparat kan också framkalla hjärtattacker. I en studie konstaterade man, att ”Förekomsten av hjärtattacker hos HIV-infekterade patienter ökade i vår grupp efter introduktionen av HAART". En annan stor studie konstaterade, att ”Behandlingens fördelar är övergående och medför inte någon förbättring av den långsiktiga överlevnaden”.

De flesta tycks inte läsa medicintillverkarnas bipacksedlar (inte heller alla läkare). På företaget Glaxos bipacksedel till bromsmedicinen ”Ziagen” kan man läsa: ”Vid denna tidpunkt finns inga bevis för att Ziagen hjälper dig att leva längre eller minskar de medicinska problem som beror på HIV eller AIDS”…

Varför säljer man då denna produkt???

Den som vill veta mer om det här rekommenderas följande två länkar:

http://www.klokast.se/Nyhet/2006/HIVGATE.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Q-iccGpFto8