Fortlöpande information om ny forskning och annat

8. mar, 2018

Jag skrev den 11 januari i år ett öppet brev, riktat till Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Efter nära två månader har jag än inte fått något svar – annat än ”vi har noterat dina synpunkter”…

Ulrika Årehed Kågström har en årslön på ca 1,2 miljoner – d.v.s. dubbelt så mycket som t.ex. en styrelseledamot i det vinstdrivande företaget Atlas Copco. Där kommer lönen från de vinster företaget gör på sin verksamhet. Cancerfondens kapital kommer i hög utsträckning från givmilda människors gåvor – från människor som tror att deras skänkta pengar kan ha stor betydelse för lösningen av ”cancerns gåta”. Jag skulle ha mindre att invända mot generaldirektörens lön, om jag visste att hon såg till att fondens insamlade medel användes på rätt sätt. Jag tycker dessutom, att det borde ingå i hennes (eller någon underlydandes) arbetsuppgifter att besvara ett brev som mitt!  Därför kommer här en repris på mitt brev från den 11 januari:

Efter att ha skrivit direkt till Cancerfonden har jag fått ett nonsenssvar av en av dess företrädare på ”Infostödlinjen”. Därför vänder jag mig nu direkt till den jag förutsätter är Cancerfondens främsta företrädare – och hoppas att jag inom kort får konkreta och tydliga svar på mina frågor.

Nyligen iscensattes det jag betraktar som ett stort bedrägeri igen - Cancergalan! Jag mår fysiskt illa av spektaklet, och det är förfärligt att man på detta sätt tillåts utnyttja godtrogna och okunniga människors generositet och offervilja – till något som inte bidrar det minsta till att ”lösa cancerns gåta”, utan mer till att bibehålla okunskap och felaktiga myter om sjukdomen! Oerhört pinsamt och tragiskt!

Professor Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade redan på 1920-talet att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med friska celler. Därför är cancerceller extremt beroende av socker (glukos), och det första man bör göra, om man drabbas av cancer, är att så långt möjligt utesluta kolhydrater i sin kost (socker och stärkelse). Den amerikanske forskaren Thomas Seyfried har fortsatt forska i Warburgs fotspår – och bekräftat dennes slutsatser. Seyfried presenterar dessa i sin bok ”Cancer as a metabolic Disease". Det är en diger lunta på över 400 sidor faktaspäckad text med hundratals vetenskapliga referenser, men man kan slippa undan enklare, genom att gå in på min hemsida och leta reda på rubriken "Litteratur". Länk här:http://www.svaradoktorn.se/425408168

Där har jag översatt fyra artiklar av läkaren Georgia Ede, som har gjort en mer populärvetenskaplig sammanfattning av boken. Man kan också få det viktigaste i ett kort sammandrag här direkt:

Alltså: Om man avlägsnar cellkärnan från en cancercell, och ersätter den med kärnan från en frisk cell - så förblir den ändå en cancercell. Och det motsatta: Om man tar kärnan från en frisk cell och ersätter den med kärnan från en cancercell, så förblir cellen ändå en frisk cell!

Vad betyder det? Jo, att den egenskap som definierar en cancercell inte finns i cellkärnan (och dess DNA). I stället är det cytoplasman och de där befintliga "energimodulerna", mitokondrierna, som är det viktiga. Således har det mesta av cancerforskningen i många år sökt efter "cancerns gåta" på helt fel ställe - i cancercellernas gener! Miljard efter miljard har de senaste decennierna satsats på det ”genetiska spåret” – och Cancergalan har säkert bidragit med åtskilliga miljoner. Den inriktningen är särskilt anmärkningsvärd, eftersom de gener människan föds med i dag är exakt desamma som de varit de senaste hundra åren (sannolikt tusen åren eller mer) – d.v.s. sedan långt innan frekvensen av cancer formligen exploderade! Våra gener är nästan den enda variabel som varit konstant under alla år! Däremot har som bekant vår miljö, vår livsstil – och inte minst vår kost – förändrats oerhört drastiskt det senaste halvseklet. Hur logiskt är det då att söka förklaringen till den ökade frekvensen av cancer i våra gener – och i stort sett negligera miljön - framför allt kosten?

Dessutom har den ”nya” vetenskapliga disciplinen epigenetik dramatiskt förändrat vårt sätt att se på gener. De gener vi föds med har inte alls de ”deterministiska” effekter vi tidigare trott. Tvärt om vet vi nu, att miljöaspekter i hög grad kan förändra våra ursprungliga geners sätt att konkret manifestera sig. Till de allra viktigaste miljöaspekterna torde vår kost höra! Därför vore det rimligt att man fokuserade på kostens betydelse mer än den genetiska orsaksfaktorn – som torde vara närmast marginell, när det gäller cancer.

Av den anledningen är det närmast chockerande, när man ser vilka kostråd Cancerfonden (Cancergalans organisatör) utfärdat, och man tvingas inse, att denna fond inte är särskilt intresserad av att bota cancer (alternativt är totalt okunnig om cancer). Du borde självklart känna till Cancerfondens kostråd. Men ifall du trots allt inte gör det, så kan du läsa om dem här (och mina kommentarer till dem):http://www.svaradoktorn.se/427029039/4044213/posting/cancerfonden-ger-katastrofala-kostr%C3%A5d

Den information Cancerfonden försöker förmedla tycks vara, att sjukdomen cancer är på väg att ”besegras”, att frekvensen minskar, och att dödligheten i cancer också minskar. I själva verket är det så (enligt Socialstyrelsens officiella statistik) att antalet cancerdiagnoser per år stadigt har ökat hela tiden sedan 1958, då statistiken började föras – och i en allt brantare kurva på senare tid! Även antalet döda i cancer har hela tiden ökat – om än inte i lika hög grad. Efter 2014 har dock faktiskt en utplaning av kurvan skett. Detta kan möjligen bero på att kunskapen om kostens betydelse har spridits av LCHF-rörelsen och andra medvetna grupper, vilket har gjort att Livsmedelsverkets råd om fettsnål (och kolhydratrik) kost inte längre tas på allvar av dem som satt sig in i detta. Lyckligtvis tycks också denna medvetenhet öka – och får alltmer stöd av modern forskning. Det vore en ironisk tragedi, om denna hittills blygsamma dämpning av det stigande antalet dödsfall i cancer skulle tolkas som ett utfall av Cancerfondens och andra okunniga aktörers verksamhet!

Jag är medveten om, att läkare och hela forskarsamhället (i rätt hög grad styrt av läkemedelsindustrin) har ett stort ansvar i detta. Men när Cancerfonden t.ex. via Cancergalan – med TV-mediets stora genomslagskraft och med hjälp av en mängd ”kändisar” – torgför uppenbara osanningar, så har du/ni ett oerhört stort ansvar för detta! Och den summa pengar ni förvaltar skulle definitivt kunna användas på ett betydligt mer fruktsamt sätt!

Jag vill nu alltså veta:

Hur många projekt stöder ni, där man försöker utröna kostens betydelse för cancer?

Hur många projekt med genetisk inriktning stöder ni?

Avfärdar ni Nobelpristagaren Otto Warburgs slutsatser om cancerns natur – liksom de rön om detta hans moderne efterföljare presenterar i ovan nämnda publikation?

Och en sista fråga: Vidhåller ni att era kostråd till cancersjuka är adekvata?

Jag publicerar detta brev på min hemsida – och kommer givetvis att också lämna rum för dina eventuella svar och kommentarer där.

Sven Erik Nordin

 

PS Om du till äventyrs skulle misstänka, att detta är ett sätt att försöka få fler besökare på min hemsida, så kan jag berätta att den är en ren förlustaffär för mig. Jag säljer inget, och jag har inte ett enda öre i ersättning från någon för det jag skriver på hemsidan. Mitt enda syfte är att efter bästa förmåga försöka sprida kunskap om det gigantiska bedrägeri som pågår på det medicinska området - inte minst när det gäller just cancer.

DS

 

26. feb, 2018

Efter en tidigare ”brevväxling” fick jag den 13 februari 2018 ett mail från professor Dan Larhammar, där han ville ha exakt besked av mig om vilka av hans uttalanden i finsk TV jag blivit upprörd över. Jag gjorde mig därför det plågsamma besväret att lyssna igenom programmet igen och anteckna vad han sagt – och skickade honom sedan dessa uppgifter. Kompletterade dessutom med tidigare ställda frågor, som han inte besvarat.

Hela mitt brev finns här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/5540701/posting/%C3%B6ppet-brev-till-professor-dan-larhammar-igen

Än har jag inte fått någon respons på mitt brev. Någon ”dialog” kan det alltså inte bli fråga om. Pinsamt nog blir det i stället mer en monolog från min sida. Någon tycker kanske att jag därmed ägnar mig åt någon sorts personförföljelse. Men jag anser att det jag tar upp har ett visst allmänintresse, och jag vill därför försöka förklara mitt engagemang i frågan.

Larhammars uttalanden i det nämnda TV-programmet var upprörande felaktiga – och därför ägnade att sprida gravt felaktig information om ämnet kolloidalt silver (KS). Detta kan få betydande och tråkiga följder, eftersom det innebär att människor skräms från att använda KS, som är ett sedan mer än hundra år använt, effektivt och biverkningsfritt medel mot bakterier, virus, svamp, amöbor, encelliga parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober. De vidskepliga och helt ovetenskapliga föreställningarna om detta medel är redan omfattande – och sprids bl.a. av svenska Livsmedelsverket. Nu bidrar Larhammars uppträdande i TV, på bästa sändningstid och med stöd av hans professorstitel och vetenskapliga auktoritet, till att dessa missuppfattningar konserveras och får ytterligare spridning i både Finland och Sverige. Detta innebär med all säkerhet, att ännu fler i stället för en enkel antibakteriell behandling med KS, mot vanliga infektioner och vid brännskador och andra sår, kommer att uppta redan ansträngda läkarresurser, och ordineras antibiotika – till en avsevärd kostnad och med kända biverkningar.

Ytterligare en anledning till mitt agerande är, att Larhammar under många år ihärdigt ägnat sig åt att förtala och odugligförklara alla alternativa medicinska behandlingar – och framhållit användning av skolmedicinens farmakologiska produkter (”mediciner”) som de enda och vetenskapligt acceptabla metoderna. Detta är upprörande, eftersom i princip alla dessa produkter har mer eller mindre allvarliga biverkningar och bokstavligen tar död på patienter varje dag – medan man knappt kan påvisa ett enda fall där alternativa medel, hälsokostprodukter, vitaminer och andra kosttillskott förorsakat död eller allvarlig skada.

I samband med detta har han också under många år förtalat, kränkt och förföljt dem som haft en annan uppfattning än han själv och enligt honom t.ex. använt ”icke vetenskapliga” metoder för att bota sjukdom. Därvid har han angripit enskilda personer på ett sådant sätt att de ibland drivits till självmordets gräns! Särskilt våldsamma tycks hans angrepp ha varit, om deras metoder faktiskt fungerat, så att de med hjälp av sina metoder blivit friska.

Larhammar har i den andan under åtskilliga år tagit sig friheten att med mandat från den märkliga föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) fungera som både åklagare och domare och har utan utredning eller vittnesförhör dömt människor till i vissa fall förödande ”straff” bl.a. genom att utnämna dem till ”Årets förvillare”. Sådana utmärkelser tycks till stor del ha skett utifrån rykten och tidningsskriverier om de aktuella personerna. Jag har inte hört talas om ett enda fall, där någon från FoV personligen tagit kontakt med ”offren” och givit dem chansen att förklara sig. I alla andra sammanhang skulle detta i en rättsstat vara helt otänkbart!

När det t.ex. gäller den kända läkaren Annika Dahlqvist (som introducerade begreppet LCHF i vårt land), så utsågs hon i januari 2010 till 2009 års ”Förvillare”. Utnämningen tycks i hög grad ha baserats på en intervju i Aftonbladet, där man i vanlig ordning på kvällstidningsmanér spetsade till hennes åsikter och lade ord i hennes mun som hon aldrig hade sagt.

Att ”åtala och döma” utifrån kvällstidningsreferat anser jag vara både vetenskapligt och moraliskt i hög grad tveksamt (för att uttrycka sig milt). Att sedan ”domen” är omöjlig att överklaga eller på annat sätt påverka gör detta agerande från Larhammar och hans gelikar förstås särskilt klandervärt. Det handlar helt enkelt om rättsövergrepp!

I Annika Dahlqvists fall var det så, att hon på grund av det totalt osakliga mediadrevet mot henne redan 2006 hade tvingats säga upp sig från sin tjänst som allmänläkare på den vårdcentral där hon arbetade. Hon försörjde sig sedan som jourläkare på närmaste sjukhus. Men den möjligheten försvann också, då aktuell chefsperson inom landstinget plötsligt visade sig sakna kunskap och/eller civilkurage och därför förklarade henne icke önskvärd inom jourverksamheten. Hon fick alltså i princip nästan ”yrkesförbud”…

Till saken hör sedan förstås också, att Larhammar även här (liksom när det gäller kolloidalt silver) var alldeles fel ute. När Annika Dahlqvist i hög grad hade förbättrat hälsotillståndet för sina patienter med övervikt och diabetes, genom att rekommendera dem kolhydratsnål kost, så anmäldes hon av två nitiska (och okunniga) dietister, för att hon skulle ha använt behandlingsmetoder som ”stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet” (d.v.s. kost enligt LCHF). Anmälan resulterade i en utredning av Socialstyrelsen. Efter en ovanligt lång och gedigen utredning av professor Christian Berne tvingades till sist Socialstyrelsen erkänna att Dr Dahlqvist i sak hade rätt. Den 16 januari 2008 kom följande utlåtande:

"Socialstyrelsen ansluter sig till professor Bernes yttrande och bedömer att dr. Dahlqvists rekommendationer av "lågkolhydratkost" till patienter med övervikt och patienter med diabetes typ 2 i dag kan anse vara i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.".

Beslutet finns här: https://www.dietdoctor.com/se/wp-content/2008/01/lcarende1.pdf

Detta var alltså känt sedan två år, när Larhammar kom med sin ”bannbulla”… Pinsamt dålig uppdatering! Kanske kan man misstänka att det är fallet också i andra frågor, där han yttrar sig?

När senare Annika Dahlqvist anhållit om att bli befriad från sin ”utnämning” hos VoF (med minst sagt goda skäl), så har föreningen på vanligt kallsinnigt sätt avböjt detta – och påstår fortfarande att Annika Dahlqvist varit en ”förvillare”. Därmed tar de sig också friheten att desavouera Socialstyrelsens beslut och agera som en ”stat i staten” med ett alldeles eget rättssystem. Fullkomligt häpnadsväckande i ett demokratiskt samhälle!

Jag är i vanliga fall mycket återhållsam i min kritik av människor och kan ha fördrag med även mycket märkliga beteenden, trots att de kanske är kontraproduktiva och i något avseende riskerar att skada andra. Men just i Larhammars fall innebär hans agerande att min medkänsla faktiskt har sina begränsningar. Jag försöker alltid tro människor om gott, och jag vill inte heller se hans beteende som ett utslag av någon ”ond vilja” - även om det fått beklagliga följder för många. Trots hans i många avseenden gedigna kunskaper, så väljer jag alltså ändå att tro, att det hela beror på okunskap och missförstånd.

Själv borde jag för övrigt vara ett prioriterat mål för hans angrepp, eftersom jag faktiskt botat min cancer genom att avstå från den professionella vårdens ”godkända behandlingsmetoder” och just använt en ”alternativ metod” (ketogen kost plus tillskott av vitaminer, mineraler – samt bl.a. gurkmeja, ingefära och hans främsta hatobjekt – KOLLOIDALT SILVER).

Ett tungt argument för att kritisera Larhammar är också, att han ganska ensidigt i sin forskning tycks fokusera på genetiska förklaringar, när det gäller såväl cancer som neurologiska sjukdomar och t.ex. problem med aptitreglering. Incidensen av just dessa företeelser har formligen exploderat de senaste decennierna, och eftersom vårt genom i princip är exakt detsamma i dag som innan den utvecklingen accelererade, så är strängt taget just gener en av de få orsaksfaktorer vi kan utesluta. Däremot har som bekant livsstil, kost och andra miljöaspekter, förändrats drastiskt – precis lika drastiskt som just förekomsten av cancer, övervikt, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar ökat. Och där finns faktiskt redan enkla, näraliggande och billiga lösningar – utan att man nödvändigtvis behöver gå ner på avancerad gen-nivå.

Att – som Larhammar – undersöka t.ex. när under evolutionen genetiska förändringar i nervsystem och det endokrina systemet uppstått, kan naturligtvis vara intressant i sig. Men om man tror att resultaten av den forskningen inom en snar framtid skulle lösa de akuta problemen med cancer eller våra neurologiska sjukdomar, så är man nog minst sagt överdrivet optimistisk.

Jag är självklart inte främmande för betydelsen av grundforskning, och inser att sådan är nödvändig, även om man inte omedelbart kan se några praktiska tillämpningar av forskningsresultaten. Men jag är ändå absolut övertygad om, att forskning på kost och nutrition och sökande efter metabola angreppssätt mot cancer och övriga ”folksjukdomar” på mycket kortare tid skulle kunna innebära revolutionerande framsteg med stor betydelse för folkhälsan. Ja, i själva verket har sådana metoder länge funnits – men undertryckts och ofta förbjudits av starka ekonomiska aktörer, eftersom de inte kunnat patenteras och på samma sätt som farmaceutiska produkter dra in miljardinkomster till läkemedelsföretagen.

Den som vill ta del av senaste forskning på området kan söka efter studier av t.ex. David Permutter, Dale Bredesen, David Katz, Fred Pescatore, Pamela W Smith m.fl. – och andra forskare, knutna till ”The Buck Institute for Research on Aging” i Kalifornien, USA.

Jag anser mig sedan inte vara särskilt känslig för kränkningar och ”påhopp”, men jag måste ändå erkänna, att Larhammars sätt att bemöta mig som om jag vore en medelbegåvad mellanstadieelev irriterat mig en smula. Han har ”skrivit mig på näsan” de mest elementära vetenskapliga självklarheter – även sedan jag informerat honom om, att jag faktiskt har en akademisk utbildning med ganska rejäla kunskaper i t.ex. forskningsmetodik. Att han dessutom haft mage att antyda, att jag faktiskt aldrig haft någon cancer (”Nordin låter påskina att han skulle haft cancer”), blev nästan droppen som kom bägaren att rinna över.

Sedan är det också en annan sak. Något de flesta inte tycks känna till eller beakta är faktiskt, att Larhammar som preses i KVA kan komma att få ett avgörande inflytande vid utdelande av Nobelpris. Detta eftersom KVA faktiskt avgör vem som får Nobelprisen i kemi och i fysik – samt också varje år bestämmer vem som får ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne”.

Jag vill, som sagt, tro människor om gott i det längsta och tror kanske inte, att Larhammar på något sätt skulle utnyttja sin maktposition på något olämpligt sätt. Men naturligtvis kan den som har egna intressen i den farmakologiska industrin bli utsatt för sådana misstankar i det sammanhanget. Och bara misstanken borde vara nog för att skapa olust också hos de Nobelkommittéer som inte sorterar under KVA. En sorts intellektuell devalvering av våra Nobelpris borde väl närmast betraktas som en nationell katastrof – som till varje pris måste förhindras.

Larhammar betraktar kanske mig som lika obetydlig och ofarlig som en snöflinga, som omedelbart smälter utan att lämna några spår efter sig, om den t.ex. träffar hans utsträckta tunga. Och han upplever sig nog själv som ett kraftfullt lok som tryggt går på den utlagda rälsen – följt av ett antal tunga vagnar av likasinnade, kopplade till detta lok. Han tror nog också, att ingenting kan stoppa detta imponerande tågsätt. Kanske bör han påminnas om, att ett tillräckligt antal snöflingor tillsammans kan forma snödrivor, som får det tyngsta och mest kraftfulla lok att spåra ur – och gör att de efterföljande vagnarna kan bli liggande kors och tvärs över spåret...

 

19. feb, 2018

Hej Dan!

Den 13 februari 2018, fick jag följande mail från dig – tydligen riktat till både mig och en annan man som blivit lika upprörd som jag efter din ”TV-show”:

Sven Erik och Ulf,

Exakt vad av det jag sade i TV-programmet är det som gör er så upprörda? Svara genom att citera ordagrant från programmet.

/Dan

 

Jag svarar förstås bara för egen del. Om du vill ha svar från Ulf, så får du begära det av honom.

Nu tvingar du mig alltså att än en gång träda in i den fullkomligt absurda iscensättning finsk TV gjorde sig skyldig till – med din kraftfulla medverkan. Det hela är en upplevelse som får självaste Kafka att framstå som en konkret och realistiskt dokumentär berättare!

Det är nu alltså bokstavligen på din egen begäran jag citerar några av dina uppseendeväckande falska utsagor i programmet ”VARFÖR LITAR VI INTE PÅ VETENSKAPEN” i finsk TV den 23 november 2017.

Programmets fråga är förstås felställd. Oberoende och korrekta vetenskapliga studier litar åtminstone jag på – men de är tyvärr mindre vanliga än man skulle önska. Felkällor i form av ekonomi, prestige, karriär, personliga relationer och solidariteter – liksom psykologiska försvar – finns nästan alltid med i bilden.

Vad man skulle ha frågat sig är: ”Kan vi lita på de människor som säger sig företräda vetenskapen?” Hela programmet är förstås ett glasklart och illustrativt svar på den frågan! Och svaret är NEJ!

(OBS vad som diskuteras är alltså kolloidalt silver – inga andra silverprodukter!)

Om du glömt vad du sade och vill kolla att jag verkligen citerat dig rätt, så finns en länk till det aktuella TV-programmet här: https://arenan.yle.fi/1-4080657

Här nedan kommer alltså några av de punkter du efterlyser (Mina kommentarer följer efter varje enskild punkt). Eftersom du sorgfälligt tycks undvika all vetenskap som inte bekräftar din förutfattade mening, så ger jag inga länkar till studier – med undantag för det som redovisas i slutet av detta brev.

 

1.  Det finns ett antal fall som visar, att det uppenbarligen går att bli förgiftad av ett stort intag av silver.

Eftersom vi diskuterar ”kolloidalt silver” (10 PPM), så hävdar jag bestämt, att det INTE finns några sådana fall. Du har åtminstone inte kunnat visa något. Det fall du tog upp i programmet var från 1950-talet, och det finns inget tydligt vetenskapligt stöd för att kvinnan det gällde verkligen skulle ha använt den produkt vi talar om.

Jag kontaktade också i somras Giftinformationscentralen i Sverige – där man försäkrade att inget enda misstänkt fall av förgiftning eller annan skada av kolloidalt silver fanns rapporterat (däremot hade man redan då under året registrerat ca 3000 fall av förgiftning via vanliga smärtstillande läkemedel innehållande Paracetamol - som Alvedon, Panodil etc.).

 

2. ….vissa individer löper en större risk att lagra in silver i kroppen och i huden.

Vad jag vet finns det inte en enda individ som lagrar in kolloidalt silver i kroppen eller huden. Studier har visat, att silvret till mer än 99 % har utsöndrats med urinen redan efter 48 timmar.

 

3. nyttoeffekten är ytterst osäker

Nyttoeffekten är absolut säker. Kolloidalt silver är dokumenterat effektivt mot bakterier, virus, amöbor, svamp och encelliga parasiter – och påskyndar dramatiskt sårläkning t.ex. efter brännsår.  Både amerikanska NASA och den ryska motsvarigheten använder också kolloidalt silver för att rena recirkulerade vätskor vid sina bemannade rymdfärder (vilket du själv bekräftat i tidigare brev). De flesta kryssnings- och handelsfartyg använder sedan minst 30 år kolloidalt silver för att rena färskvattnet i sina tankar. Och kan du tänka dig – de dricker sedan av vattnet! Vad jag vet har inte ett enda fall av ”silverförgiftning” registrerats!

Att man t.ex. i Ghana rutinmässigt botar Malaria med kolloidalt silver kan också vara värt att nämna – liksom att man på samma sätt tycks ha bemästrat den hotande epidemin av Ebola i Västafrika. Det fantastiska med kolloidalt silver är ju också, att det s.a.s. är ”självdecinficerande”, varför man inte behöver kyla ner produkten vid transport och förvaring – vilket självklart är en enorm fördel i tropiska trakter, där man inte har tillgång till elektricitet och moderna kylanläggningar.

Om man sedan gör sig besväret att gå tillbaka i tiden några år, så kan man t.ex. i ”Tidens kalender, almanack och uppslagsbok 1932” läsa en annons om en ”näsampull” med vars hjälp man kunde införa kolloidalt silver i barnens näsborrar, när de blev förkylda. Se bifogade bild). I annonsen kan man bl.a. läsa följande text:

”ERCÈRHINOL är en näsampull som innehåller silver i elektrisk kolloidalform…

…Det elektriska kolloidalsilvret är icke giftigt, utan tvärt om ett bakteriedödande och antiinfektionsmedel av första ordningen. Det har vidare icke den ringaste irriterande inverkan på slemhinnorna och är i avsaknad av smak och lukt, vilket gör att dess användning kan särskilt rekommenderas för barn.

ERCÉRHINOL möjliggör ett framgångsrikt bekämpande av alla de baciller som infektera näsa och svalg och som nästan alltid utgöra orsaken till de så farliga influensasjukdomarna. Fås på alla apotek” (Min fetstilsmarkering).

 

4. Det är en stor risk för att det här förorsakar resistens hos bakterier och kanske också virus

Det finns vad jag vet inte någon korrekt och seriös vetenskaplig studie som visar att kolloidalt silver åstadkommit resistenta bakterier. Tvärt om finns det studier som visar just att detta INTE sker. När du nämner att just bakterieresistens i dag är ett allvarligt hot mot mänskligheten (”det här är ju redan ett oerhört stort bekymmer vid medicinska behandlingar, alltså att inte ha tillräckligt kraftfulla antibakteriella medel”) – så är det förstås helt korrekt. Det ironiska (och förfärliga) är då att du till varje pris tycks vilja undanröja det medel som kunde vara lösningen på detta problem – just eftersom kolloidalt silver INTE ger någon bakterieresistens!

 

5. Förutom risken för biverkningar så är det som är så högst riskabelt med silvervatten att det kan bidra till resistens mot bakterier

Se ovanstående punkt!

 

6. om man fortsätter att använda silver så ökar bakterieresistensen mot det.

Se punkt 4 ovan!

 

7. …och som vi sett i den här diskussionen, att förespråkarna för silvervatten börjar anklaga dom som tvivlar på det för konspirationsteorier, att forskare skulle vara köpta och så där. Det vittnar bara om att de saknar sakliga argument för det dom tror på.

Det finns alldeles uppenbart i högsta grad argument för att tro på det kolloidala silvrets effekter. Jag tror t.ex. inte att vetenskapsmännen på NASA är alldeles galna och använder något som inte effektivt renar det återanvända vattnet – och därmed riskerar att skada deras astronauter?

 

8. Det är ganska vanligt att sådana här pseudovetenskapliga läror är startade av en guru, en självutnämnd profet, som anhängarna sedan följer och inte vill eller vågar kritisera…

Det som jag anser vara ”pseudovetenskapligt” är den desinformation som du bidrar till, när det gäller kolloidalt silver. Denna form av silver är ett effektivt och totalt riskfritt medel mot bakterier, virus, svamp, amöbor och encelliga parasiter – och så vitt man vet helt utan biverkningar, även vid intag av höga doser.

 

9. Vissa personer finner vissa förklaringsmodeller mer tilltalande än andra, och har man dessutom matats med information av ett vist slag, partisk information, så är det lätt att man målar in sig i ett hörn, så att det är svårt att ta sig ut sedan…

Just precis! Kommentaren om att ”måla in sig i ett hörn” är naturligtvis alldeles korrekt - och särdeles träffande, när det gäller dig själv. De flesta som hamnar i en sådan pinsam situation skulle förläget se sig om och hoppas att ingen sett fadäsen – för att sedan i tysthet avvakta i sitt hörn tills färgen på golvet torkat och går att beträda. I stället vinkar du frenetiskt för att bli uppmärksammad – och klampar sedan iväg över det nymålade golvet, efterlämnande pinsamt tydliga spår – som kommer att vara synliga mycket länge!

  

Avslutande kommentarer och frågor

Under ett långt yrkesliv som beteendevetare har jag träffat på de mest märkliga reaktioner och sätt att agera hos människor. Men jag kan faktiskt inte påminna mig någon som påminner om dig – i alla fall inte någon med din utbildningsbakgrund!

I stället för att analysera enkla fakta och ta hänsyn till konkreta kliniska och empiriska erfarenheter hos miljoner användare av kolloidalt silver ägnar du dig åt någon sorts populistiskt teoretiserande för att demonisera denna utmärkta produkt, utan att kunna ange någon enda relevant vetenskaplig orsak. För mig framstår det som att du aningslöst begår någon form av ”vetenskapligt självmord” genom att helt bortse från lätt verifierbara fakta. Särskilt med tanke på att du nu snart är preses i Kungliga Vetenskapsakademin är ditt agerande mycket märkligt. Du riskerar alldeles uppenbart att komprommetera KVA och göra dig själv omöjlig på posten, om ditt sätt att hantera frågan om kolloidalt silver blir allmänt känt.

Den enda LOGISKA förklaring jag kan hitta till ditt agerande skulle vara, att du insett att kolloidalt silver är en allvarlig konkurrent till olika farmaceutiska produkter (som antibiotika) – och att du därför vill undanröja en sådan konkurrent, eftersom du tycks ha egna intressen i medicinbranschen via ”Larhammar Consulting AB” – som beskriver sin verksamhet på detta sätt:

“Larhammar Consulting AB provides regulatory and chemical-pharmaceutical advice for pharmaceutical and biotechnology companies, to meet the requirements of regulatory agencies and thereby minimise the time to market”

Detta du nämner med svårigheten att byta åsikt p.g.a. förlusten av prestige är förstås en riktig beteendevetenskaplig iakttagelse – och blir särskilt påtaglig för en professor. Därför förväntar jag mig knappast att något så banalt som enkla fakta kan få dig att ändra uppfattning…

 

Jag vill sedan också upprepa några angelägna frågor, som jag ställt tidigare – men än inte fått något tillfredsställande svar på.

Om kolloidalt silver är så farligt som du påstår, hur kan det då komma sig att man måste gå till en annan världsdel och tillbaka till 1950-talet för att hitta ett enda fall av argyria?

I dag räknar man med att ca 100 000 personer i Sverige regelbundet använder kolloidalt silver. Giftinformationscentralen bekräftar att man i vårt land inte har ett enda fall av misstänkt skada eller förgiftning av medlet – och du har inte kunnat redovisa ett enda fall på annat sätt. Hur kan det komma sig?

Som jag redan tidigare också berättat, så har tillverkaren av kolloidalt silver, Anders Sultan, utlovat en belöning på 100 000 kr till den som kan uppvisa ett enda fall av argyria, som åstadkommits av hans produkt. Ifall det du påstår om produkten är sant, så borde det rimligtvis vara lättförtjänta pengar för dig. Om jag minns rätt så har Sultans silverprodukt sålts sedan år 2001, så några borde ha hunnit bli blåfärgade under den tiden! När tänker du inkassera dina 100 000 kr?

I USA räknar man med ca 10 miljoner användare. Där finns det minst 150 olika tillverkare av kolloidalt silver – och nästan samtliga av deras produkter saluförs av det kända företaget Amazon. Tror du att Amazon skulle riskera sitt rykte genom att sälja något som riskerade att skada deras kunder?

Du har inte heller berättat om du har kontaktat amerikanska rymdfartstyrelsen, NASA, och berättat för dem att de måste sluta använda kolloidalt silver för att rena återanvänt vatten vid sina bemannade rymdfärder (precis som ryssarna). När tänker du göra det?

Och när skall du informera den svenska rederinäringen om att de måste sluta med att använda kolloidalt silver för att rena vattnet i sina färskvattentankar?

 

Eftersom du vid flera tillfällen använt Wikipedia som referens, så har jag också ett par frågor där.

Om man söker i Wikipedia på ”kolloidalt silver”, så hittar man följande amatörmässiga text:

”Kolloidalt silver är silver i kolloidal, det vill säga mycket finfördelad, form. Generellt kan dock sägas att "kolloidalt silver" inkluderar alla produkter med silver i någon koncentration, upplöst i destillerat vatten. Silverpartiklarna i kolloidalt silver kan vara små, mindre än 1000 nanometer. Silverpartiklar i denna storlek kan frigöra stora mängder silverjonerSilverjoner är den giftigaste formen av silver, och är bland de mest toxiska tungmetallerna” (min fetstilsmarkering).

Om man går in och korrigerar denna gravt felaktiga text – så ändras den snabbt tillbaka till den ursprungliga. Ofta efter bara en halvtimme!

Vem tror du sköter den bevakningen för att bibehålla en helt felaktig beskrivning av kolloidalt silver?

 

Om man sedan söker i Wikipedia på begreppet ”tungmetaller”, så finner man denna text:

”Tungmetall är en föråldrad term som inte rekommenderas av den internationell kemiunionen IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) eftersom den anses meningslös och vilseledande.[1] Även på svenska anser man att användningen bör fasas ut”. (Min fetstilsmarkering)

En av omkring 40 förekommande definitioner[1] är: en metall eller legering som har en densitet som är högre än 5 g/cm3. Det har de allra flesta metallerna. Järn har exempelvis 7,87 g/cm3.[3] Bland metaller med en lägre densitet (lättmetaller) kan nämnas aluminiumberylliumkalciummagnesiumnatriumstrontiumcesium och barium.

Ofta används termen tungmetaller i betydelsen tunga och särskilt miljöfarliga metaller. Detta är fel eftersom det inte finns något samband mellan metallers densitet och deras miljöpåverkan. De mest omtalade beträffande miljöfarliga grundämnen är blykvicksilverkadmium och uran. Det stämmer visserligen att de flesta tunga metaller och deras kemiska föreningar är giftiga, men det finns även flera livsnödvändiga metaller (järn, zinkkopparkrommanganmolybdennickel), liksom det finns giftiga eller miljöfarliga lätta metaller (exempelvis beryllium, strontium). Oftast är mängd och halt avgörande om en metall ska klassas som livsnödvändig eller skadlig. Ibland spelar kvoten mellan olika metaller roll. Det brukar ha en avgörande betydelse i vilken kemisk form metallen finns i”.

Vilken av Wikipedias texter stöder du?

 

Slutligen – för säkerhets skull - som jag redan tidigare påpekat: Jag har inga som helst ekonomiska intressen i kolloidalt silver (eller i något annat jag skriver om på min hemsida).

 

Hälsn. /Sven Erik

 

PS

Lämnar till sist bara länken till min hemsida, där jag skrivit om kolloidalt silver:

http://www.svaradoktorn.se/425558358

… samt litet ”bredvidläsning”, om du mot förmodan skulle vara intresserad:

http://www.silver-colloids.com/Papers/AltmanStudy.PDF

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/alla-tjanar-pa-silverplastren-revolution-i-varden-av-brannskadade

https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

 

 

 

7. feb, 2018

Det är faktiskt i vårt land tillåtet att sälja produkter med bevisat positiva effekter för vår hälsa – sådant som t.ex. motverkar infektioner eller t.o.m. botar cancer – OM MAN BARA INTE BERÄTTAR OM DEN EFFEKTEN!

Jag är absolut medveten om att det behövs en kontroll av allt sådant som vi tillför kroppen – utvärtes eller genom förtäring. Men att enkla naturliga preparat, som kanske använts under århundraden utan skadeverkningar, skall omfattas av mer strikta regler än de ”godkända läkemedel” som tar livet av människor varje dag är ett hån mot allt sunt förnuft.

Att man kan sälja sådant som gurkmeja, ingefära, kolloidalt silver och andra produkter – om man bara inte berättar om deras hälsoeffekter – är naturligtvis upprörande! Det är ungefär som om man skulle få sälja bilar – BARA MAN INTE BERÄTTAR ATT DE FAKTISKT GÅR ATT KÖRA MED!

6. feb, 2018

Professor Dan Larhammar!

Redan den 30 november 2017 skrev jag ett öppet brev till dig - med anledning av ett program i finsk TV, där du ogenerat ljög hela TV-publiken mitt i ansiktet (medvetet eller av ren okunskap) genom att ge kolloidalt silver en mängd egenskaper det inte har.  Jag ställde ett antal frågor, som du inte nöjaktigt kunnat besvara. Sedan har jag förenklat för dig genom att bara begära svar på en enda fråga – utan att ens få något svar på den enkla varianten, som lyder så här:

Om kolloidalt silver är så giftigt som du påstår, hur kan det då komma sig, att troligen minst 100 000 svenskar och ca tio miljoner i USA använder sig av medlet – och att man ändå inte lyckats visa ett enda fall av förgiftning eller annan allvarlig skada? Jag menar att sannolikheten för att dina påståenden om detta skulle vara sanna är mycket nära noll! Om du skall få mig att tro något annat, så får du faktiskt komma med en riktigt bra förklaring – vilket du verkligen inte hittills lyckats med…

I sammanhanget kan det också vara värt att påpeka, att det bara i USA finns ca 150 enskilda tillverkare av kolloidalt silver – och att nästan samtliga saluförs av Amazon (några av dem kan du se här: https://www.amazon.com/Best-Sellers-Health-Personal-Care-Colloidal-Silver-Mineral-Supplements/zgbs/hpc/3774331) Kan någon tro, att ett företag som Amazon skulle riskera sitt rykte genom att sälja en produkt, som riskerar att på minsta sätt skada kunderna?

Jag skulle önska att du rakryggat kunde ställa dig upp i finsk TV (gärna också svensk) och berätta hur fel du haft – och att kolloidalt silver är det sannolikt mest säkra och oskadliga antibakterie- antivirus och antisvampmedel som finns! Det skulle onekligen få dig att stiga i min aktning. Fast möjligen är just min aktning det sista du eftersträvar…

Om du redan glömt mitt första brev, så finns det här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/5340131/posting/%C3%B6ppet-brev-till-professor-dan-larhammar

Sven Erik Nordin