Fortlöpande information om ny forskning och annat

15. sep, 2021

I Kalmar län har man nu upprättat ett register över ”icke covid-vaccinerade” och tänker tydligen skicka personliga meddelanden till dem alla – med uppmaningen att vaccinera sig!

Inte ens om det verkligen handlat om ett vaccin, som kunnat förhindra smitta och smittspridning, hade detta varit lagligt! Och när det nu handlar om en injektion, som inte på något sätt uppfyller kriterierna för ett vaccin, utan snarare är ett skrämmande genetiskt experiment, så är det både juridiskt och moraliskt så fel det kan bli!

Man vill inte gärna tro, att detta kan hända i Sverige 2021! Man känner doften av 1930-talets Tyskland, när en viss Adolf Hitler tog över samhället – med samma masshypnotiska metoder som svenska myndigheter nu använder sig av.

Vad blir nästa steg? Register över rökare, människor med D-vitaminbrist, överviktiga, konsumenter av skräpmat? Kanske kommer snart statliga tjänstemän att stå vid kassorna på ICA, COOP och andra matvaruaffärer och kolla din varukorg!

Man inser ju, att syftet någonstans är gott – men när något är fel i alla avseenden, så blir resultatet ändå fel – vilket syftet än är!

Om vi inte vill leva i laglöst land, där läkemedelsindustrins inkomstkrav går före allt annat, och alla nationella och internationella lagar och överenskommelser saklöst körs över, så är det nu dags att sätta STOPP!

Såväl Nürnbergskonventionen som Helsingforsdeklarationen bortser man nu hänsynslöst ifrån – när man tillåter det nu pågående medicinska experimentet på miljoner människor – som inte ens får veta, att de i konkret mening faktiskt är ”försökspersoner”. Och när man nu börjar registrera dem som inte vill delta i experimentet, då har man minst sagt gått för långt!

De jurister som sägs ha godkänt detta får bakläxa – och borde skickas på omskolning!

Länk till uppgiften på svt.se/nyheterhttps://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/30-000-ovaccinerade-ska-fa-brev-fran-region-kalmar


 

11. sep, 2021

Jag brukar i allmänhet undvika att ”hänga ut” enskilda människor, hur okunniga och galna påståenden de än kommer med. Men nu måste jag nog göra ett undantag.

Det gäller journalisten Maria Haldesten på Hallands Nyheter. Anledningen är, att hon skämmer ut både sig själv och tidningen genom sin artikel. Den är okunnig, vilseledande och direkt kränkande mot enskilda. Hon tycks ha sovit under en sten de senaste åren – och inte besvärat sig att titta på någon information utanför mainstream media, som hon själv är en del av. Sådan brist på källkritik är hon tyvärr inte ensam om i sin bransch.

Hur dåligt uppdaterad hon är visar hon t.ex. när hon anser att ”LCHF-doktorn”, Annika Dahlqvist borde fråntas sin läkarlegitimation. Maria Haldesten vet tydligen inte, att Annika Dahlqvist blev så trött på trakasserierna att hon för en tid sedan självmant lämnade tillbaka sin legitimation!

Säkert har Maria Haldesten inte heller uppmärksammat, att när några nitiska (men okunniga) dietister år 2006 anmälde Annika Dahlqvist för hennes behandling av överviktiga och patienter med diabetes typ 2 – med just LCHF-kost – så fick de bakläxa.

De påstod att LCHF-kost skulle vara farlig, och inte rymmas inom begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men efter en gedigen utredning tvingades Socialstyrelsen konstatera, att hennes behandling INTE stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet – och alltså numera är en godkänd behandling mot just övervikt och diabetes typ 2 – fast många läkare fortfarande tycks bortse från detta faktum, och ändå rekommenderar ”fettsnål” kost.

Socialstyrelsens beslut kom den 16 januari 2008. Men Maria Haldensten verkar inte särskilt intresserad av källgranskning, så jag antar att hon inte bryr sig om att kolla detta heller! Pinsamt dåligt i så fall av någon som kallar sig journalist!

Sedan excellerar hon i vetenskapsförakt och och fördomsfull okunskap, när hon påstår att vissa läkare ”indirekt dödar sina patienter genom att få dem att tro, att livshotande sjukdomar kan botas med vitaminer, kolloidalt silver och växtextrakt”!

(Däremot vet vi säkert, att vanliga ”godkända läkemedel” är en mycket vanlig dödsorsak i vår del av världen!)

Här överskrider hon en gräns! Varje utbildad läkare vet (eller borde veta) just att vitaminer kan bota livshotande sjukdomar! Höga doser C-vitamin intravenöst kan bota både sepsis, dödlig cancer och patienter döende i Covid-19! Hon borde kontakta t.ex. Dr Sture Blomberg, som botade sin syster, när hon var döende i Covid-19 och läkarna tänkte stänga av respiratorn, eftersom de ansåg att hon inte kunde räddas. Efter några dagar med intravenös C-vitaminbehandling kunde hon lämna sjukhuset, och var sedan helt frisk.

Och när det gäller vitamin D3 (som egentligen är ett hormon), så finns det nu åtskilliga studier, som visar att tillräckligt höga serumnivåer av D3 dramatiskt minskar risken både för att drabbas av Covid-19 och för att (om man drabbas) skadas allvarligt av sjukdomen. Man behöver bara gå in på den medicinska databasen PubMed för att hitta dessa studier.

Och när Magnus Isacson, ordförande för ”Svensk förening för allmänmedicin” (SFAM) hävdar att han ”inte sett några seriösa belägg för att det skulle skydda mot Corona”, så visar det i så fall hur dåligt påläst han också är. Mycket pinsamt för en läkare i hans ställning!

Uppenbarligen vet inte heller Maria Haldesten, att det redan vid ”pandemins” början fanns två effektiva botemedel mot Covid-19 – nämligen Hydroxiklorokin och Ivermectin! Båda synnerligen väl beprövade och godkända läkemedel mot parasitsjukdomar – i princip utan biverkningar.

Men när man upptäckte, att de också var verksamma mot Covid-19, så drogs de omedelbart in. Ett märkligt sammanträffande, eller hur?

Nu ser man t.ex. att i stora delar av Afrika använder man Ivermectin, och som av en händelse har dödsfallen i Covid-19 där nästan upphört. I norra och södra delarna av kontinenten använder man fortfarande inte Ivermectin, och där har man ungefär samma andel dödsfall som i Västeuropa och USA.

Samma fenomen ser man i Indien, där man i de delstater som använder Ivermectin har mycket låga dödstal i Covid-19 – till skillnad mot de delstater, där man inte använder detta preparat!


När Maria Haldesten anmärker på att någon kallar de nu aktuella preparaten” för ”GIFT”, så är det i alla fall inte mindre korrekt än att just kalla dem ”vacciner”. De aktuella preparaten är ABSOLUT INGA VACCINER – enligt gängse definition av det begreppet!

De skyddar inte mot infektion av det aktuella viruset, och de förhindrar inte att den som ”vaccinerats” sprider smittan! Och detta innebär sannolikt i sin tur, att just ”vaccinationerna” bidrar till att man ”odlar fram” farligare mutationer av det ursprungliga virus – som den nu mest aktuella ”deltavarianten”!

Maria Haldesten borde strängt taget be både Hanna Åsberg (företrädare för "Bota Sverige") och Annika Dahlqvist om ursäkt! Och när de nu distribuerade ”vaccinernas” allvarliga biverkningar blir allt svårare att dölja, så hoppas jag också, att hon kan förlåta sig själv för att hon aktivt deltagit i det som kan komma att betraktas som historiens största ”brott mot mänskligheten”!

Länk till Maria Haldestens artikel här:


https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/farligt-kvacksalveri-fr%C3%A5n-l%C3%A4kare-p%C3%A5-varbergs-torg-1.54516390


 

 

11. sep, 2021

I dag är hälsoläget i stora delar av världen akut. Vi upplever en välorganiserad – men på lögner baserad – gigantisk massvaccinationskampanj!

Ett genetiskt experiment saluförs nu med det missvisande namnet ”vaccination” - och kommer sannolikt visa sig vara det största medicinska misstaget i historien.

Hippokrates vrider sig i sin grav!

 

Och vem var Hippokrates?

I oktober 2020 skrev jag på förekommen anledning följande artikel på min hemsida:

 

Många känner till Hippokrates som ”läkekonstens fader”, men de flesta tycks ha mycket begränsade kunskaper om vem Hippokrates var – och vad som kan göra det befogat att ge honom detta stående epitet. Han var en grekisk läkare och lärare, som levde 460 – 370 f.Kr. på ön Kos och är verkligen en av de mest framträdande i den medicinska historien.

Han sägs bl.a. ha myntat uttrycket ”Låt maten vara din medicin, och medicinen din mat” - något som sannolikt får dagens läkemedelsindustri att vilja utplåna honom ur historien. Att ens antyda att man kan hålla sig frisk genom att äta rätt – eller bota sjukdom med hjälp av rätt kost – är ju ett skrämmande hot mot hela deras verksamhet. Om vi inte behöver och konsumerar ”läkemedel” kommer ju största delen av den industrin att bli onödig.

Och eftersom just läkemedel och all kringverksamhet med forskning, administration, försäljning och distribution utgör en betydande del av många länders BNP (även i Sverige), så skulle det innebära avsevärda ekonomiska konsekvenser även på nationell nivå.

I dag tycks västerländska läkare ofta vara så förblindade av den ”moderna vetenskapen” att de närmast ser Hippokrates som någon sorts ålderdomlig företrädare för vidskepelse och okunskap. Inget kan vara mer fel! Man kan i stället säga, att han var den som skiljde medicin från religion – även om också många hundra år efter honom mycket av sjukvården sköttes inom kyrkor och religiösa samfund.

Hippokrates var den främste företrädaren för åsikten att allt har en orsak, även på det medicinska området – och att läkarens uppgift är att ta reda på den orsaken – och åtgärda den. Man skulle kunna betrakta honom som en tidig representant för vad vi i dag kallar ”funktionsmedicin”. Tyvärr har dagens läkare och sjukvård tillåtits att i hög grad avlägsna sig från de principer Hippokrates tillämpade och undervisade i, vilket är till stor skada för folkhälsan - och förorsakar mycket lidande och enorma kostnader för samhället.

Det var nog ingen slump att Hippokrates fanns på ön Kos – utanför nuvarande Turkiets sydvästra kust. Där fanns Asklepioshelgedomen, som blivit en pilgrimsplats för sjuka människor, och där det fanns flera hälsokällor, samt en radioaktiv lera, som långt in på 1900-talet användes i medicinskt syfte. Man förstår också att sjuka människor, som sedan århundraden samlats på denna plats, erbjöd ett utmärkt studiematerial för dem som var medicinskt intresserade – och som med stöd av gamla religiösa föreskrifter och empiriska erfarenheter behandlade de sjuka.

Vad som sedan kanske blev den katalysator som ledde fram till de slutsatser Hippokrates framförde, var impulser från de joniska naturfilosoferna i de närbelägna städerna Miletos, Efesos och Klazomene. De hade nämligen just den revolutionerande åsikten att allting i naturen regleras av orsak och verkan - och har en naturlig och för iakttagelse och förnuft fastställbar förklaring.

Och detta var Hippokrates’ stora bedrift – att han genom dessa insikter lade grunden till en medicinsk ”vetenskap”, som gav de gamla grekerna lika stor historisk ära och ryktbarhet som någonsin deras konst och filosofi – men som tycks ha falnat betydligt inom det nutida medicinska etablissemanget.

Det är också i en av de hippokratiska böckerna vi finner det kända uttryck som närmast beskriver läkekonstens vansklighet: ”Livet är kort, konsten lång, möjligheterna osäkra, experiment farliga och slutledningar svåra”.

Vad Hippokrates gjorde var alltså egentligen att fastställa att principen om orsak och verkan gäller även på det medicinska området. Sjukdom har alltid en orsak, som det är läkarens skyldighet att försöka utröna.

Några grundprinciper för läkarens verksamhet var enligt honom:

1. Observera allt – utan förutfattade meningar (få fram en god anamnes).

2. Studera patienten - mer än sjukdomen.

3. Utvärdera ärligt – och medge, när behandling inte fungerar.

4. Understöd naturen! Läkarens huvudsakliga uppgift är att hjälpa naturens krafter att återställa harmonin i kroppen och därmed ge läkning. Det han inte kan avhjälpa skall han låta vara. Och han skall främst av allt undvika att skada patienten!

 

Hippokrates bedömde behandlingen endast efter resultatet – och inte efter hur väl den stämde med någon särskild teori…

Möjligen något att tänka på i dag - för Folkhälsomyndigheten och andra aktörer på hälsoområdet.

 

 

 

10. sep, 2021


Jag har nu under några år skrivit ”öppna brev” till myndigheter, till enskilda ”experter” på det medicinska området – och till mainstream media. Till de senare räknar jag självklart Dagens Nyheter.

De flesta av mina brev har förbigåtts med tystnad, och de svar jag undantagsvis fått har mest varit av typen ”goddag yxskaft”, d.v.s. de har svarat på något helt annat än det jag frågat om – eller haft synpunkter på något helt annat än det jag framfört.

För nästan 1½ år sedan skrev jag till Dagens Nyheter, med anledning av ett riktigt eländigt och okunnigt inlägg i tidningen (Länk till brevet sist i denna artikel).

På sistone har jag tyvärr kunnat konstatera, att DN:s vetenskapliga nivå på det aktuella området inte höjts det minsta! Med sorg i hjärtat tvingas jag konstatera, att när jag inte längre eldar med ved, så behöver jag inte längre DN. Tidigare var den ganska omfångsrika publikationen mycket användbar, när jag gjorde upp eld i vedpannan.

En förmildrade omständighet var tidigare också vissa intressanta inlägg bl.a. om konst och litteratur – vilka fortfarande förekommer. Men den totalt ovetenskapliga desinformation tidningen nu ägnar sig åt, i ett ämne som har global betydelse, överskuggar nu helt dessa förmildrande omständigheter.

Jag skulle inte vilja umgås privat med mördare, rånare, barn- och kvinnomisshandlare och ekonomiska bedragare i miljardklassen – bara för att de kanske skrev fina dikter eller målade vackra tavlor!

När nu fenomenet ”Covid-pandemin” behandlas dagligen i olika sammanhang, och hela samhället påverkats dramatiskt – varje dag – så skulle man önska, att en publikation som DN kunde anstränga sig litet extra för att ta reda på fakta i ärendet! En gång i världen beskrevs ju pressen som den ”tredje statsmakten”, vars uppgift var att granska de ekonomiska och politiska makthavarna i samhället. Det var en viktig uppgift!

I dag har åtminstone DN – och de flesta andra mainstream media – nästan totalt övergivit denna uppgift. Nu använder man i stället sin oerhörda makt till att kväva all diskussion i viktiga ämnen – och okritiskt uppträda som den ekonomiska maktens megafoner.

I dag censurerar man alltså alla som framför minsta kritik mot den massvaccination som just nu pågår! Och man agerar kraftfullt för att i princip alla skall ”vaccineras” (med något som ABSOLUT INTE ÄR VACCINER). Det är fullständigt häpnadsväckande – och en skam för framför allt en publikation som DN – med stor spridning, och till synes stor trovärdighet (oförtjänt!).

Men för att detta inte skall bli för långt, så vill jag försöka sammanfatta situationen i några punkter.

Covid-19 (viruset SARS-CoV-2) är ungefär lika dödligt som ett vanligt influensavirus – och närmast ofarligt för i övrigt friska personer under 50 år.

Viruset klaras enkelt av med det beprövad läkemedlet Hydroxiklorokin, särskilt om det ges tidigt, och i kombination med zink.

Ett annat effektivt och beprövat medel är Ivermectin. Som profylax  (förebyggande medel) är det oerhört effektivt, men även i senare skeden av en infektion.

Båda dessa medel förbjöds, när man upptäckte att de var effektiva mot Covid-19.

Rejäla doser vitamin D3 minskar drastiskt risken för allvarliga följder av Covid-19 – och andra infektioner.

Tillräckligt höga doser av C-vitamin motverkar i princip alla infektioner.

Båda dessa vitaminer (fast D3 är egentligen ett hormon) är absolut väsentliga för ett optimalt fungerande immunförsvar.

Anmärkningsvärt nog har Läkemedelsverket VARNAT för samtliga nämnda ämnen!

De inledningsvis ganska höga dödstalen i Covid-19 berodde på felbehandling – eller frånvaro av behandling. Det viktiga är omedelbar behandling – i stället för att vänta tills inläggning för intensivvård blir nödvändig! Dessutom fick samtliga, som fått diagnosen Covid-19 en tid före dödsfallet, dödsorsaken registrerad som Covid-19 - oavsett vad den verkliga dödsorsaken var!

De injektioner man nu kallar vaccin ÄR INGA VACCINER! De är närmast att betrakta (och troligen utvecklade som) biologiska vapen. Och via de ”spikeproteiner de innehåller (och får kroppens celler att själva tillverka) skadas människor svårt (och ibland dödligt) genom att de fäster vid blodkärlens endotel (inre väggar), där de åstadkommer mikroskopiskt små blodproppar. När dessa uppkommer i hjärta, hjärna, lungor och andra vitala organ, kan resultatet förstås bli dramatiskt.

Vi kan sannolikt det närmaste året förvänta oss kraftigt ökad förekomst av neurologiska sjukdomar som ALS, Parkinson, Epilepsi, Alzheimer och den mänskliga formen av ”galna ko-sjukan” (Creutzfeldt-Jacobs sjukdom) mm.

Svårartade inflammationer i hjärtsäcken eller hjärtmuskeln har redan noterats – framför allt hos yngre män. Och eftersom hjärtat inte har samma regenerationsförmåga som andra organ, riskerar de att för resten av livet få en nedsatt hjärtfunktion.


Det som nu framförs – att det är de ovaccinerade som driver fram fler och farligare mutationer av det aktuella viruset – är en total lögn! All tidigare erfarenhet visar motsatsen! Det är vacciner – som inte dödar den patogena mikroben (t.ex. virus) – som genom välkända, generella biologiska funktioner just tvingar dessa att mutera till mer ”effektiva” varianter, som också ”klarar av” ett sådant vaccin!

Mitt brev till DN den 20 april 2020:


http://www.svaradoktorn.se/427029039/6900701/posting/%C3%B6ppet-brev-till-dagens-nyheter


 

7. sep, 2021

Dagens Nyheter och andra dominerande medier tycks hela tiden villkorslöst stödja läkemedelsindustrin – och odugligförklara eller förlöjliga alla alternativa medel och metoder. Detta gäller nästan undantagslöst. Därför dör människor dagligen – fast de kanske kunnat räddas med mycket enkla medel…

Och iatrogena tillstånd (förorsakade av ordinerade läkemedel eller andra åtgärder av läkare) är numera en av de vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen!

Som bekant äger numera Bonnier i princip all press i vårt land (inkl. DN), och har även ekonomiska intressen inom läkemedelsindustrin – via Bonnier Pharma Insights. Det är kanske långsökt att detta skulle direkt påverka det redaktionella innehållet – men i andra sammanhang brukar man vara mycket noga med att påpeka ”intressekonflikter”.

Så hotas t.ex. Anders Sultan med ett vite på 800 000 kr, om han ens på sin privata Facebooksida antyder hälsoeffekter av kolloidalt silver (eftersom han är delägare i ett företag som tillverkar kolloidalt silver).
Extra pinsamt, eftersom detta ämne har en dokumenterad effekt mot infektioner och skadliga mikrober – som bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter (och var godkänt läkemedel, registrerat i FASS ända fram till 1946).

Men när det gäller den etablerade läkemedelsindustrin är det ”HÖGT I TAK”. Där bortser man helt från intressekonflikter på det mest upprörande sätt. Så uppträder t.ex. nu väldigt ofta tandläkaren (och professorn) Matti Sällberg i radio och TV som ”objektiv expert” i diskussionen omkring Covid-vacciner – trots att han är delägare i, och chef för, företaget ”Svenska Vaccinfabriken Produktion AB” - som under 2020 drog in ca 400 miljoner på sin verksamhet!
Där kan man tala om intressekonflikt! Men SVT fortsätter ogenerat att använda honom som ”expert”!


Ett annat exempel är Professor Dan Larhammar – preses i Svenska Vetenskapsakademin – som bedrivit ett fullkomligt korståg mot kolloidalt silver – och i princip alla alternativa medel - med uppenbart osanna uppgifter om många av dem. Han har själv, tillsammans med hustrun, företaget Larhammar Consulting AB, vars verksamhet går ut på att hjälpa läkemedelsföretag att snabbt få ut sina produkter på marknaden. En något märklig situation för någon som är med och delar ut Nobelpris (i fysik och kemi)! Men ingen tycks anmärka på någon intressekonflikt där!

Ett annat märkligt exempel på ”experter”  i SR och SVT är professor Agnes Wold. Fast där handlar det inte så mycket om intressekonflikt, utan mer om ren okunskap – och ogenerat intresse av att synas i media. Hon påstår, utan att blinka, att vi inte kan påverka vårt immunförsvar! Någon mer uppenbar lögn kan man knappast tänka sig!


När det sedan gäller just DN, så tycks man där helt ha tappat kontakt med verkligheten, när man nu utan förbehåll propagerar för de injektioner man försöker ge hela vår befolkning – under benämningen ”vacciner”.

Och söndagen den 5 september skriver Maria Gunther en lång artikel, där hon varnar för ”radikalisering bland vaccinmotståndare”. Hela artikeln är ett  skrämmande bevis på osaklighet och genuin okunskap i ämnet.

När hon använder beteckningen ”vaccinmotståndare”, så ”glömmer” hon, att väldigt många som nu avråder från ”covidvaccinerna” absolut INTE ÄR EMOT VACCINER GENERELLT. Några är tvärt om framstående vaccinutvecklare – t.o.m. höga chefer på vaccinföretag! Men de vet och förstår just därför, att det som nu tagits fram i teknisk mening INTE är vacciner. Och inget preparat blir förstås ett vaccin, bara för att man kallar det för vaccin!

Maria Gunther avslöjar sin okunskap och fördomsfullhet genom att skriva (om dem som är motståndare till de nu aktuella injektionerna): ”De använder också en vokabulär, där man kan avkoda att det handlar om ganska radikala idéer. De kallar inte vaccinet för vaccin, utan för ’injektionen’...” Och då hänvisar hon till idéhistorikern Andreas Önnerfors (ursäkta, men varför skulle han vara expert på vacciner?).

Sedan fortsätter hon: ”Med det vill de säga, att det här inte är ett vaccin, som testats och prövats ordentligt, innan det släpptes på marknaden. De säger i stället att just nu är Sveriges befolkning  och resten av världen utsatt för medicinska experiment. De menar att staterna bryter mot Nürnbergkonventionen, som ingicks efter andra världskriget och som säger att medicinska experiment på människor inte är tillåtna”.

Just precis så är det! Det är ”medicinska experiment” - och inga ”vacciner, som testats och prövats ordentligt”. Här visar Maria Gunther sin okunskap, liksom när det gäller detta med Nürnbergkonventionen (och Helsingforsdeklarationen). Medicinska experiment kan vara tillåtna, annars vore medicinsk utveckling närmast omöjlig. Men en förutsättning är, att människorna ger ett ”informerat samtycke” - d.v.s. att de skall vara noggrant informerade om ev. risker – och uttryckligen ge sitt godkännande (och kunna avbryta försöket när som helst).

Detta förekommer inte nu! Miljoner människor utsätts för ett experiment, utan att ens få veta, att de är ”försökspersoner”. Och hur skall minderåriga barn kunna vara tillräckligt informerade för att kunna ge ett ”informerat samtycke”?

Det som pågår nu är sannolikt den största medicinska skandalen i mänsklighetens historia – och följderna kan bli oöverskådliga! Redan nu har följderna av ”vaccinerna” och de åtgärder samhället vidtagit mot det aktuella viruset sannolikt förorsakat långt större skador än vad viruset i sig någonsin skulle kunna åstadkomma!

På följande video avslöjas några fullständigt skrämmande sanningar om det som nu sker.

https://www.medicdebate.org/node/2451