Fortlöpande information om ny forskning och annat

26. nov, 2020

Bästa Livsmedelsverket!

Efter att nu ha kontaktat i tur och ordning Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har jag fått klara besked från samtliga dessa tre, att de INTE HAR NÅGOT ANSVAR FÖR FOLKHÄLSAN I SVERIGE!

På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa följande om er verksamhet:

Livsmedelsverket arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för: säker mat och bra dricksvatten - att informationen om maten är pålitlig så ingen blir lurad - att främja bra matvanor.

Nu står alltså mitt sista hopp just till Livsmedelsverket, som enligt verksamhetsbeskrivningen åtminstone har ett övergripande ansvar för vad vi äter och dricker. Och eftersom vårt näringsintag i hög grad är det som avgör vår hälsa, så har ni självklart redan där ett mycket stort ansvar för det allmänna hälsoläget i Sverige.

Tyvärr är den skenande metabola sjukligheten (som just beror på kost och livsstil) inte precis något bevis för att ni i någon högre grad har lyckats med att få oss svenskar att äta och dricka hälsosamt.

Jag skulle tvärt om vilja påstå att era rekommendationer t.ex. av fleromättade fetter – och motsvarande varningar för hälsosamma mättade fetter - är ett stort misslyckande. Den metabola sjukligheten – med t.ex. mer än 50 % fetma i befolkningen – torde vara den absolut dominerande orsakerna till sjukdom och för tidig död, i konkurrens med iatrogena sjukdomar (sjukdomar förorsakade av läkares insatser inom skolmedicinen).

Men kanske har jag missförstått något, så att ni i själva verket har ett mycket mer vittgående ansvar. Detta kan man för övrigt också få för sig, när ni t.ex. kraftfullt varnar för det alldeles ofarliga ämnet kolloidalt silver och andra naturliga ämnen av icke farmakologisk natur – som aprikoskärnor och linfrön.

Min fråga är nu:

Har Livsmedelsverket något som helst ansvar för att agera på ett sätt som kan minska de direkta skadorna av den pågående pandemin?

 

Önskar att detta brev enligt gällande regelverk noteras av registrator och vill omgående ha bekräftelse på detta via e-mail.

 

Sven Erik Nordin

Västergrängsjö 434

82961 Gnarp

E-mailadress: sevenerik44yahoo.se 

 

26. nov, 2020

Många känner inte till att det förbereds en juridisk ”grupptalan”, där man i åtal företräder mängder av människor (miljoner!), som på olika sätt drabbats av det gigantiska bedrägeri som hänger samman med den s.k. ”Coronapandemi” som nu går över världen.

Ett antal framstående advokater under ledning av Dr Reiner Fuellmich har under en tid tagit del av vittnesmål från ett stort antal framstående, oberoende forskare och blivit helt övertygade om att de kan vinna mål mot både enskilda företag och kanske regeringar, som bidragit till den nu uppkomna situationen.

Det kan handla om mål som blir större och viktigare än de berömda Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget, då nazistiska ledare dömdes för ”Brott mot mänskligheten”.

Bland annat framkommer att det test som nu används för att konstatera aktuell smitta inte är konstruerat för att – och inte kan - diagnosticera infektion av något slag – samt att något så enkelt som rejäla tillskott av C-vitamin och vitamin D3 kan förhindra allvarliga följder av det aktuella viruset.

Den som vill lyssna till nämnde Dr Fuellmich – och den svenske experten på den typ av sjukdom det handlar om, Dr Björn Hammarskjöld - kan göra det via följande länk, där de intervjuas av Ulf Bittner:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24 

 

25. nov, 2020

Min ”brevväxling” med några myndigheter – med anledning av den pågående pandemin – och hur den hanteras (eller inte hanteras) av dess myndigheter.

 

Med anledning av den situation vi nu upplever fann jag det angeläget att försöka få svar på några angelägna frågor.

Mitt första brev gick till Folkhälsomyndigheten och hade följande lydelse:

 

Bästa Folkhälsomyndigheten!

Vi har nu en pågående global pandemi – och den har också drabbat Sverige! Den har förorsakat åtskilliga dödsfall – om än inte så många som man påstår, då många som fått ”Covid-19” i sin dödsattest har avlidit av hjärtinfarkt, stroke, diabetes, demens, cancer eller andra sjukdomar.

Detta är i sig en skandal – att man (läkarna) låtit sig förledas till att att våldsamt överdriva pandemins dödlighet.

Men det absolut oförlåtliga agerandet är, att man ensidigt inriktat sig på att med olika tekniska lösningar minska smittspridningen, medan man däremot sorgfälligt undvikit den allra mest självklara lösningen för att dramatisk minska pandemins effekter - nämligen genom att med enkla medel förstärka vårt immunförsvar och göra oss mer motståndskraftiga mot mot det aktuella coronaviruset – och de flesta andra patologiska mikrober!

Med den spridning viruset nu fått torde det också stå klart, att det i längden närmast är omöjligt för någon att undvika att smittas, om man på minsta sätt har några mänskliga kontakter (och hur skulle någon kunna undvika det!).

Man vet sedan decennier att något så enkelt som rejäla doser av C-vitamin dramatiskt minskar risken för sjukdom generellt. Och om man dessutom tar en viss mängd vitamin D3 och zink (båda ämnen som är väsentliga för vårt immunförsvar), så minskar man VÄSENTLIGT risken för allvarliga följder av det nu aktuella coronaviruset.

Det är fullkomligt häpnadsväckande, okunnigt och närmast kriminellt att - som läkare och myndigheter nu gör – försöka skrämma oss från att använda dessa billiga, effektiva och ofarliga medel för att skydda oss och hejda pandemins utbredning!

Min upprörda fråga är:

VARFÖR FÖRSES INTE ALLA SJUKVÅRDSANSTÄLLA OCH PERSONER I RISKGRUPPER MED TILLRÄCKLIGA TILLSKOTT AV C-VITAMIN, D-VITAMIN OCH ZINK?

Hur kan någon ansvarig försvara – och förklara - detta?

C-vitamin är absolut ofarligt, nästan i hur höga doser som helst – om man inte lider av någon väldigt speciell sjukdom. Det hjälper också levern med avgiftning t.ex. av toxiska läkemedel och är därför ett utmärkt komplement till traditionella sådana.

Oralt – via munnen – kan de flesta ta åtminstone 5000 mg under en dag – och mer, om man sprider ut det på ett antal mindre doser under dagen. Och intravenöst – via dropp – har inte ens doser på 30 000 – 40 000 mg visat sig ha några allvarliga biverkningar – men kan däremot bota dödliga tillstånd som sepsis (blodförgiftning), framskriden cancer - och Covid-19.

Vitamin D3 (som egentligen är ett hormon) är i högsta grad nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar. Det har också visat sig, att de flesta som drabbas allvarligt av Covid-19 har låga serumnivåer av vitamin D3.

Vitamin D3 kan utan risk tas i doser på 250 mikrogram om dagen (10 000 IE) Livsmedelsverket rekommenderar max 10 mikrogram för alla under 75 år!

När det gäller zink måste man ta mer än 100 mg om dagen i flera månader för att riskera några som helst toxiska effekter. Livsmedelsverket rekommenderar som mest 12 mg (och endast till pojkar, 14 – 17 år)

Ett annat allvarligt missförstånd, som man sprider, är att åldern i sig utgör en riskfaktor. Det är självklart fler äldre som dör! Ju äldre man blir, desto kortare återstående livstid har man.

Men när det gäller Covid-19 – och de flesta andra dödliga sjukdomar – så beror den ökade risken huvudsakligen på att man genom felaktig kost och och livsstil hunnit dra på sig metabola sjukdomar – framför allt genom att följa myndigheternas råd om fettsnål och kolhydratrik föda – och av läkarna ordinerats ”läkemedel” mot de symtom man fått. De flesta äldre är helt enkelt undernärda och förgiftade av läkemedel! Därför är risken för allvarlig sjukdom högre! Inte därför att man levt många år!

Så här såg Folkhälsomyndighetens svar ut:

Tack för ditt mejl.

För frågor om läkemedel eller behandling hänvisar vi till Läkemedelsverket.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Vänliga hälsningar,

 Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                             Box 505

                                                                                       831 26 Östersund”

Jag skrev då naturligtvis till Läkemedelsverket följande brev:

Bästa Läkemedelsverket!

Som svensk medborgare är jag allvarligt bekymrad över hur berörda myndigheter hanterar den pågående s.k. pandemin. Efter att ha ägnat mycket tid åt att försöka utröna vad som är sant eller falskt i alla de uppgifter vi får från myndigheter och media, blir min slutsats att mycket är genuint falskt och strider mot vetenskap, logik, empirisk erfarenhet och vanligt sunt förnuft.

Jag försöker nu närmast desperat ta reda på var ansvaret ligger för den desinformation vi enligt mig hela tiden utsätts för.

Min första och möjligen naiva tanke var, att Folkhälsomyndigheten ansvarar för folkhälsan. Jag tillskrev därför denna myndighet och ställde några mycket enkla och konkreta frågor. Till min oerhörda förvåning tycks Folkhälsomyndigheten inte alls ha något som helst ansvar för just folkhälsan – vilket för en vanlig enkel människa som mig vore ganska naturligt, med tanke på myndighetens namn, som onekligen kan leda tankarna åt det hållet.

Jag fick nämligen inget svar på någon av mina enkla frågor, som direkt berör just folkhälsan. I stället uppmanades jag att kontakta er på Läkemedelsverket, vilket alltså är den direkta anledningen till detta brev.

Men eftersom mitt förtroende för svenska myndigheter i liknande ärenden redan innan börjat svikta något, så skrev jag för säkerhets skull också till Socialstyrelsen. Där har man sedan en tid kortfattat beskrivit sitt uppdrag på detta sätt:

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Tyvärr fick jag inte heller från denna myndighet någon hjälp. I sitt svar skriver man så här:

”Tack för ditt mejl.

 Jag har läst din skrivelse. Mycket forskning kring Covid-19 pågår och mer behövs

Socialstyrelsen bedriver ingen forskning utan tar fram kunskapsstöd som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 Med vänliga hälsningar Åsa Welin

Åsa Welin

Samordnare

Avd. för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård

SOCIALSTYRELSEN”


Nu står alltså mitt hopp till Läkemedelsverket, och jag vill snarast få veta på vilket sätt ni tar ansvar för folkhälsan – framför allt när det gäller den nu aktuella pandemin!

Jag vill gärna också gärna veta på vilka vetenskapliga studier och erfarenheter ni stöder ert agerande i denna fråga (om ni alls agerar)!

Kräver att denna skrivelse i enlighet med gällande regler bokförs av registrator, och emotser snarast via e-mail bevis på att så har skett!

Hälsn.

Sven Erik Nordin

Västergrängsjö 434

829 61 Gnarp

Tel 070-39167xx

E-mailadress: sevenerik44@yahoo.se

Än har jag inte fått något svar från Läkemedelsverket - men lovar att publicera det på min hemsida - om det kommer... 

 

Tillägg 20201125

 

Sent omsider kom svar även från Läkemedelsverket:

 

Hej!
Tack för ditt mail!

Vi på läkemedelsverket arbetar med godkännande av läkemedel och läkemedelssäkerhet men bedriver ingen egen forskning.

Det finns i dagsläget inga vitaminer eller mineral som är godkända som läkemedel för att skydda mot covid-19.

 

Med vänlig hälsning Filip Nacke

 

Besök gärna Läkemedelsverkets frågeforum.

Där kan du ställa frågor och hitta svar på vanliga och aktuella frågor.

 

 

 

Filip Nacke

Läkemedelsupplysningen

Leg. Apotekare

 

Det verkar alltså som om våra myndigheter inte själv bedriver någon forskning – och inte heller tar ansvar för någon sådan, på annat sätt än att man ”godkänner läkemedel”. Det betyder dels att allt annat än ”godkända läkemedel” förkastas som möjliga förebyggande eller botande medel. Livsnödvändiga vitaminer och mineraler faller bort – och sorteras i facket ”kvacksalveri”!

Det andra konstaterandet blir, att all forskning på det medicinska området överlämnas till de gigantiskt mäktiga läkemedelsföretag, som bygger hela sin existens på att vi är sjuka – och behöver ”mediciner”!

Till och med en enkel människa som jag fattar då varför det ser ut som det gör – och varför läkemedelsbranschen sedan ungefär ett sekel dominerat skolmedicinen och läkarnas inriktning.

Något förvånande är det ändå, att våra myndigheter ägnar sig åt att aktivt förtala sådant de inte har några kunskaper om. När nu t.ex. Anders Tegnell här om kvällen i TV2 på en direkt fråga om D-vitamin ljuger alla tittare mitt i ansiktet och förklarar, att det inte finns något som stöder uppfattningen att tillskott av vitaminer skulle kunna ha någon betydelse (för Covid-19) – så är det minst sagt upprörande!

Tämligen ordagrant sa han såhär:

"Ja, det är väl kanske inte riktigt min uppfattning att den forskningen är så entydig. Jag har inte sett några stora studier som så tydligt talar för detta. Det här med vitamintillskott över huvud taget som ett skydd mot sjukdomar är väldigt omdiskuterat. Och det är nog rätt tveksamt om man lever i ett land som Sverige, där vi har väldigt bra nivåer på d-vitamin i vår kost och så vidare, att ett tillskott skulle göra någon skillnad. Så att vi är inte där än. Det är framförallt Läkemedelsverket som följer de frågorna, men jag har inte hört att dom heller har landat i att det här är så pass tydligt så att det skulle fungera i vårt land, där vi som sagt har vitamin d i så pass mycket livsmedel, så att vi förmodligen har höga nivåer hela tiden."

(”Förmodligen har höga nivåer hela tiden”! Jag trodde han hade en vetenskaplig inriktning och inte stödde sina sina rekommendationer på ”förmodanden”!)

Hur kan en man i hans position vara så genuint okunnig om D-vitaminets elementära betydelse – och om att uppemot 98 % av alla svenskar har brist på D-vitamin? I vilken annan bransch som helst skulle han ögonblickligen få sparken. Och sannolikt en värre påföljd än så!

Och här gäller det inte bilar, dammsugare eller datorer. Det gäller bokstavligen människoliv!

 

 

23. nov, 2020

Fredagen den 20 november 2020 sände jag ett mail med några konkreta frågor till Folkhälsomyndigheten.

Föredömligt snabbt kom svaret redan följande söndag – den 22 november.

Innehållet var däremot en indikation på att myndigheten inte har något svar på mina enkla frågor. Men de påstår inte heller att frågorna är irrelevanta. De skickar bara över ansvaret till en annan myndighet.

Det betyder alltså, att Folkhälsomyndigheten inte anser sig ha något ansvar för FOLKHÄLSAN! Vilken uppgift har då denna myndighet? Och varför heter den just Folkhälsomyndigheten?

Man har medvetet undanhållit hela befolkningen livsviktig information om effektiva förebyggande och botande behandling mot det coronavirus som nu skapar kaos i stora delar av världen!

Man har rekommenderat och vidtagit åtgärder som i hög grad varit kontraproduktiva för folkhälsan (lockdown, social distansering, avrådande från att använda verksamma immunstärkande medel som C- och D-vitamin etc.)

Men ansvaret för de tragiska konsekvenserna av detta skickar man ogenerat över till en annan myndighet – Läkemedelsverket!

 

Så här lyder deras svar:

Hej!

Tack för ditt mejl.

För frågor om läkemedel eller behandling hänvisar vi till Läkemedelsverket.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Vänliga hälsningar,

 

Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                             Box 505

                                                                                       831 26 Östersund

 

 

Och så här såg mitt mail med frågorna ut:

”Bästa Folkhälsomyndigheten!

Vi har nu en pågående global pandemi – och den har också drabbat Sverige! Den har förorsakat åtskilliga dödsfall – om än inte så många som man påstår, då många som fått ”Covid-19” i sin dödsattest egentligen har avlidit av hjärtinfarkt, stroke, diabetes, demens, cancer eller andra sjukdomar.

Detta är i sig en skandal – att man (läkarna) låtit sig förledas till att att våldsamt överdriva pandemins dödlighet.

Men det absolut oförlåtliga agerandet är, att man ensidigt inriktat sig på att med olika tekniska lösningar minska smittspridningen, medan man däremot sorgfälligt undvikit den allra enklaste och mest självklara lösningen för att dramatisk minska pandemins effekter - nämligen genom att med enkla medel förstärka vårt immunförsvar och göra oss mer motståndskraftiga mot mot det aktuella coronaviruset – och de flesta andra patologiska mikrober!

Med den spridning viruset nu fått torde det också stå klart, att det i längden närmast är omöjligt för någon att undvika att smittas, om man på minsta sätt har några mänskliga kontakter (och hur skulle någon kunna undvika det!).

Man vet sedan decennier att något så enkelt som rejäla doser av C-vitamin dramatiskt minskar risken för sjukdom generellt. Och om man dessutom tar en viss mängd vitamin D3 och zink (båda ämnen som är väsentliga för vårt immunförsvar), så minskar man VÄSENTLIGT risken för allvarliga följder av det nu aktuella coronaviruset.

Ett annat känt antiviralt medel är kolloidalt silver (10 PPM). Det är absolut ofarligt i rimliga mängder, men förkastas också av skolmedicinen - därför att det inte är ett "godkänt läkemedel" (vilket det redan på 1930-talet och många år därefter var - och som sådant redovisat i FASS).

Det är fullkomligt häpnadsväckande, okunnigt och närmast kriminellt att - som läkare och myndigheter nu gör – försöka skrämma oss från att använda dessa billiga, effektiva och ofarliga medel för att skydda oss och hejda pandemins utbredning!


Min upprörda fråga är:

VARFÖR FÖRSES INTE ALLA SJUKVÅRDSANSTÄLLA OCH PERSONER I RISKGRUPPER MED TILLRÄCKLIGA TILLSKOTT AV C-VITAMIN, D-VITAMIN OCH ZINK?

Hur kan någon ansvarig försvara – och förklara - detta?

C-vitamin är absolut ofarligt, nästan i hur höga doser som helst – om man inte lider av någon väldigt speciell sjukdom. Det hjälper också levern med avgiftning t.ex. av toxiska läkemedel och är därför ett utmärkt komplement till traditionella sådana.

Oralt – via munnen – kan de flesta ta åtminstone 5000 mg under en dag – och mer, om man sprider ut det på ett antal mindre doser under dagen. Och intravenöst – via dropp – har inte ens doser på 30 000 – 40 000 mg visat sig ha några allvarliga biverkningar – men kan däremot bota dödliga tillstånd som sepsis (blodförgiftning), framskriden cancer - och Covid-19.

Vitamin D3 (som egentligen är ett hormon) är i högsta grad nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar. Det har också visat sig, att de flesta som drabbas allvarligt av Covid-19 har låga serumnivåer av vitamin D3.

Vitamin D3 kan utan risk tas i doser på 250 mikrogram om dagen (10 000 IE) Livsmedelsverket rekommenderar max 10 mikrogram för alla under 75 år!

När det gäller zink måste man ta mer än 100 mg om dagen i flera månader för att riskera några som helst toxiska effekter. Livsmedelsverket rekommenderar som mest 12 mg (och endast till pojkar, 14 – 17 år)

Ett annat allvarligt missförstånd, som man sprider, är att åldern i sig utgör en riskfaktor. Det är självklart fler äldre som dör! Ju äldre man blir, desto kortare återstående livstid har man.

Men när det gäller Covid-19 – och många andra dödliga sjukdomar – så beror den ökade risken huvudsakligen på att man genom felaktig kost och och livsstil hunnit dra på sig metabola sjukdomar – framför allt genom att följa myndigheternas råd om fettsnål och kolhydratrik föda – och av läkarna ordinerats ”läkemedel” mot de symtom man fått. De flesta äldre är helt enkelt undernärda och förgiftade av läkemedel! Därför är risken för allvarlig sjukdom högre! Inte därför att man levt många år!

Hälsn.

Sven Erik Nordin

Svensk medborgare och beroende av våra ansvariga myndigheter sätt att utöva sin makt över bl.a. vår hälsa”

 

 

 

 

 

22. nov, 2020

Det bjuder mig egentligen emot att raljera om enskilda personer, men de som är ”offentliga” sådana och hela tiden söker uppmärksamhet och sticker ut hakan med sina tvärsäkra påståenden får faktiskt tåla en del.

Om man dessutom gör det med auktoriteten hos sin läkarlegitimation och med stöd av en professorstjänst, så blir frestelsen att påpeka vissa märkligheter i deras agerande alltför stor.

För att ingen skall bli oskyldigt misstänkt vill jag redan nu berätta, att det är professor Agnes Wold jag tänker på. Hon disputerade vid Göteborgs Universitet 1989 och sägs vara specialiserad på ”tarmens normala bakterieflora och dess interaktion med immunsystemet”.

Kanske litet märkligt uttryckt, eftersom tarmens bakterieflora enligt min uppfattning bokstavligen ÄR en del av immunsystemet!

Hon har kanske mest gjort sig känd som ”kvinnosakskvinna” och bl.a. påvisat hur kvinnor systematiskt diskrimineras i den akademiska världen – och där är hon förvisso rätt ute, och förtjänar all respekt.

En del av det hon sagt om det onödiga städandet och den obefogade skräcken för bakterier kan jag också tycka innehåller sakligt korrekta uppgifter. Det tråkiga är ju också att de flesta – även läkare - tycks vara okunniga om, att vi människor helt enkelt är vandrande kolonier av kroppsegna celler, bakterier, virus, svamp och andra mikrober – och att dessa symbiotiska delar måste fungera tillsammans, om vi alls skall överleva. Att generellt vara rädda för just bakterier förefaller därmed inte särskilt genomtänkt.

Men nu till det märkliga (enligt min uppfattning). Agnes Wold och hennes forskargrupp sägs 2014 ha utvecklat ett ”generellt vaccin mot allergi” - i form av ett protein som skall STIMULERA IMMUNFÖRSVARET!

I dag hör man Agnes Wold nästan dagligen i olika media gå ut och tala om, att vi INTE KAN PÅVERKA VÅRT IMMUNFÖRSVAR!

Enligt Expressen frågade deras medarbetare henne just om man kunde påverka sitt immunförsvar. Svaret blev då – med hennes erkänt goda formuleringsförmåga och eleganta språkbruk: ”Inte ett skit”.

Nu har jag inte hört eller sett Agnes Wold agera mot tanken på ett kommande vaccin mot det aktuella coronaviruset. Eftersom också detta vaccin i någon mening är avsett att påverka vårt immunförsvar, så att det kan ta hand om coronaviruset – alltså att det i någon mening skall PÅVERKA VÅRT IMMUNFÖRSVAR – så borde professor Wold med all kraft förhindra detta slöseri med tid och pengar. Hon påstår ju offentligt varje dag att vårt immunförsvar INTE GÅR ATT PÅVERKA!

Men kanske har jag i min enfald allvarligt missförstått något? Jag vill i så fall att någon informerar mig om vad detta missförstånd består i!